Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 3/2011

Hovedsakene på møtet den 15. juni var en oppsummering og evaluering av Sikkerhetsforums årskonferanse den 8. juni, orientering om Arbeidsdepartementets (AD) nye melding til Stortingen og Norges Rederiforbunds arbeid for å møte utfordringer knyttet til tap av anker og posisjon.


Foruten en gjennomgang av alvorlige hendelser i næringen siden sist møte, ble det gitt en oppdatert status for alle saker som fortløpende følges opp og drøftes i Sikkerhetsforum.

Årskonferansene er kommet for å bli
Sikkerhetsforums årskonferanse 2011 Framtidsutfordringer (lenke) hadde også i år samlet over 200 mennesker for informasjon, debatt og nettverksbygging.

Årets konferanse, som hadde storulykkespotensialet i næringen som sentralt tema i kjølvannet av Macondo, ble oppsummert som nok et vellykket arrangement. At konferansen var fulltegnet allerede etter par ukers mobilisering via nettet, bekrefter konferansenes sentrale posisjon, som sentral arena i næringen. 

Innledere, møteledelse og engasjert deltakelse ble understreket, sammen med et prikkfritt teknisk arrangement. Alle Sikkerhetsforums medlemmer slutter seg til en videreføring av konferansene.

Forventninger til ny melding
Arbeidet med ny melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet var et sentralt tema på årskonferansen (lenke) hvor statssekretær Jan-Erik Støstad, AD, orienterte (lenke): Sikkerhetsforum har bidratt med innspill og engasjement rundt dette arbeidet, og alle venter nå på det ferdige produktet, som foreligger i august/september 2011.

Medlemmene pekte på viktigheten av erfaringsoverføring og læring mellom bransjer hvor petroleumsnæringen kan bidra med positiv erfaring blant annet fra et velfungerende trepartssamarbeid (lenke) og arbeidet med risikonivået i næringen gjennom det såkalte RNNP-arbeidet (lenke)

Forankring i næringen
Etter alvorlige hendelser i forbindelse med ankring og ankringshåndtering, har Sikkerhetsforum i flere år hatt denne problematikken (lenke) på sin strategiske agenda.

Norges Rederiforbund har fulgt opp gjennom etablering av et såkalt Ankringsforum blant egne medlemmer. I møtet den 15. juni ble det igjen redegjort for status i arbeidet, og direktør i Ptil og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal understrekte at Sikkerhetsforum er opptatt av å få et klart inntrykk av at næringen jobber med etablerte målsettinger for dette arbeidet. Se lysark i høyre marg for detaljer.

Kontinuerlig oppfølging
En rekke HMS-utfordringer i næringen, som blant annet kjemisk arbeidsmiljø, risikoutsatte grupper, arbeidstakermedvirkning og støy tas opp på hvert møte i Sikkerhetsforum, sammen med en rekke andre forhold som for eksempel Deep Water Horizon-ulykken og system for å sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæringen. I slike – og en rekke andre saker – gis det gjensidig informasjon, mens noen prosjekter/tema trekkes ut for mer inngående informasjon blant annet basert på Ptils tilsyn og pågående FoU-aktiviteter. På tilsvarende måte gir Ptil inngående informasjon til Sikkerhetsforums medlemmer om alvorlige hendelser siden siste møte.

Under eventuelt-punktet på møtet den 15. juni ble det gitt en oppdatert status for den nasjonale og internasjonale oppfølgingen av utfordringer relatert til eksponering for organofosfater i hydraulikk- og turbinoljer.

Neste møte i Sikkerhetsforum finner sted i slutten av september og blir da kombinert med bedriftsbesøk.

Kontaktperson for Sikkerhetsforum i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen
E-post: angela.ebbesen@ptil.no