Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 1/2012

En gjennomgang av prosessen rundt EU-kommisjonens forslag til forordning, petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse og gjennomgang/debatt rundt forslag til Sikkerhetsforums prioriteringer for 2012 og framover - var hovedtemaene på årets første møte i Sikkerhetsforum.


I tillegg til gjensidige orienteringer om status for alle løpende saker drøftet man utfordringer relatert til kvalitet på kurs/kurstilbydere i næringen, samt utfordringer som følger av et økende investeringsnivå, som kapasitets- og kompetanseutfordringer.

I Ptils gjennomgang av alvorlige hendelser siden sist møte ble det blant annet vist til fem hendelser de siste to månedene relatert til ankersystem og tap av posisjon. Disse ble gjennomgått i detalj (se Alvorlige hendelser).

Sikkerhetsforum som arena for trepartssamarbeid, var en annen viktig debatt, som var satt opp på agenda, men som ble utsatt av hensyn til tid og tilstedeværelse av alle. Status for Ptils satsning mot risikoutsatte grupper ble også utsatt av tidshensyn.

Sikkerhet i olje- og gassnæringen – et internasjonalt anliggende
Med bakgrunn i tidligere drøftinger i regi av Sikkerhetsforum, ble det gitt en gjensidig status for partenes og myndighetenes drøftinger og bidrag til avklaringer i forhold til EU-kommisjonens forslag til forordning for sikkerhet ved olje- og gassaktiviteter.

Representantene for partene i næringen viste til det omforente arbeidet som er gjort i forbindelse med utarbeiding og overlevering av et Position paper from the Norwegian trade unions and industry associations, som reaksjon på kommisjonens forslag til forordning. Både arbeidstakernes og arbeidsgivernes interesseorganisasjoner stiller seg kritisk spørrende til forslaget til forordning og er bekymret for konsekvensene av dette.

Det ble referert fra møtevirksomheten i EU-kommisjonen hvor NSOAF hadde et møte med kommisjonen den 19.1.12. De fleste landene i NSOAF ønsker et direktiv framfor en forordning.

I forbindelse med status for den store satsningen på kjemisk arbeidsmiljø, som ble avsluttet i 2011, ble det visttil arbeidet med registrering av kjemikalier som foregår i regi av EU sitt regelverk for kjemikalier REACH. Cirka 600 kreftfremkallende stoffer er ikke registrert i henhold til frist og europeisk fagbevegelse er bekymret.

Ptil og partenes oppfølging av Deepwater Horizon katastrofen og storulykkesrisikoen i næringen er en sak for kontinuerlig oppfølging og gjensidig orientering og debatt i Sikkerhetsforum. Det ble vist til Ptils møte med partene den 06.12.11 om Deepwater og notatene Prinsipper for barrierestyring og Tiltak i næringen, basert på Petroleumstilsynets oppfølging av katastrofen, som er sendt ut til partene for faglige vurderinger og kommentarer med høringsfrist 1.3.12.

Arbeidstidsprosjekt – fortsatt utfordringer
Prosjektet Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse, PUSSH, som gjennomføres i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI, har hatt betydelige utfordringer siden oppstarten i 2009.

Prosjektet kom til på bakgrunn av Ptils arbeidstidsprosjekt og to internasjonale kunnskapsgjennomganger, som bidro til at oljebransjen spilte inn skiftarbeid og helse som et prioritert kunnskapsbehov til Forskningsrådets PETROMAKS program. 

Metodene i arbeidet innebærer at de ansatte skulle følges over ti år med årlige undersøkelser de første tre åra – og deretter hvert andre år i de resterende sju åra. Forskningsrådet har foreløpig gitt støtte til de første tre årene av studien. Ved hyppige undersøkelser vil en kunne detektere forandringer i arbeidsforhold, arbeidstidsordninger og risikofaktorer underveis. Prosjektet kan kobles mot NAV-data for å få utfallsdata, som ikke bare er helse.

Prosjektet vil komme i mål med de avtalte prosjektmilepælene, men ikke i forhold til omfangsmålsettingen. Siden dette målet ikke er nådd, er det ikke opplagt at prosjektet vil fullføres med de siste syv årene iht. prosjektintensjonen fra Forskningsrådet. Man ville måtte ta stilling til om det er grunnlag for om prosjektet skal fullføres iht. ambisjonene om et fullverdig 10-årig prospektivt perspektiv på basis av ytterligere finansiering fra Forskningsrådets side.

Alle erkjente at en ikke har lyktes i å få til en god forankring av prosjektet i bransjen. Kanskje har man undervurdert spesielle forhold i denne bransjen, og kanskje har det skortet på forståelse fra FoU-aktørens side av aktørene i bransjen. Bransjen ble utfordret til å bidra til gjennomføring av et prosjekt som har vært etterspurt og viktig.  

Både Ptil og medlemmene ønsker en videre satsning, men pekte på at utfordringen vil bli å styrke forankringen og øke bredden i prosjektet ved at flere bedrifter kommer med. Dette vil kreve tid og innsats. Sikkerhetsforums medlemmer ble oppfordret til å ta med seg problemstillingene fra møtet tilbake i egne rekker og drøfte hvordan en kan oppnå ønsket bredde i prosjektet. Tilbakemelding gis i Sikkerhetsforums neste møte. Samtidig tar STAMI initiativ til å revitalisere den tre-partssammensatte referansegruppen, etablert gjennom Sikkerhetsforum, for videre diskusjon om framdrift.

Sikkerhetsforums strategiske agenda
Sikkerhetsforum har fra 2007 hatt sine prioriterte områder for en strategisk agenda.  Med bakgrunn i Ptils og næringens samlede innsats i oppfølgingen av Deepwater Horizon-katastrofen, føringer fra en Arbeidslivsmelding og en ny Petroleumsmelding og Ptils hovedprioriteringer for 2012, drøftet Sikkerhetsforum et forslag til nye prioriteringer fra 2012 og framover.  

I debatten var det stor grad av enighet omkring hovedprioriteringer. Samtidig ble det pekt på behov for klarhet med hensyn til roller og ansvarsforhold i hele kontraktskjeden, at virksomheten går inn i nye geografiske områder, viktigheten av å se på arbeidsmiljørisiko i et langsiktig perspektiv, nødvendigheten av å identifisere framtidige ressurser og kompetanse og sikre arbeidstakermedvirkning også i tidlig fase. 

På bakgrunn av denne debatten, er det utarbeidet et endelig dokument hvor Sikkerhetsforums prioriteringer utdypes.

Følgende hovedtema vil være sentrale på Sikkerhetsforums strategiske agenda framover:

  • Storulykkesrisiko
  • Partssamarbeid og medvirkning
  • Arbeidsmiljørisiko
  • Kostnadsnivå og lønnsomhets betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø
  • Gjensidig deling av kunnskap og informasjon.

Under overskriften utviklingstrender i næringen inviterte Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktøren til debatt i kjølvannet av prioriteringsdebatten og den forventede økningen i investeringer som næringen står over for.

Hans hovedanliggende var følgende:
Hvor skal vi få den nødvendige kompetente og kommuniserende kapasiteten fra? 
Dersom det presset vi nå opplever i bransjen skal bli ytterligere forsterket – hvilke utfordringer står vi da overfor
?

I debatten som fulgte ble det pekt på positive eksempler på initiativ for bedre prosjektstyring og bedre dialog, samtidig som andre pekte på trøtthet, økt bruk av nattarbeid, økende tidspress og viktigheten av å ta lærdom fra Deepwater Horizon-katastrofen også for å sikre tilrettelegging for samhandling og samarbeid.

Se oppdatert oversikt for saksoppfølging for kortversjon og status i alle løpende saker:

Kontaktinformasjon
Angela Ebbesen, Faglig sekretær Sikkerhetsforum

E-post angela.ebbesen@ptil.no