Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 1/2010

Sentrale saker på agendaen for Sikkerhetsforums møte 26. januar var status fra arbeidet med nytt, felles beredskapssenter for de mindre operatørene og HMS og beredskap i nordområdene.


_blank Agenda

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Mer om Sikkerhetsforum

Som alltid var det en tett agenda med flere andre sentrale saker. Det ble gitt status i alle løpende saker og for alvorlige hendelser i den siste perioden. Sikkerhets- og arbeidsmiljøutfordringer knyttet til forhold rundt bruk av ROVer (Remotely Operated Vehichles) i næringen ble også drøftet, sammen med en rekke andre problemstillinger.

Beredskap for å håndtere fare- og ulykkehendelser
Operatørene skal ha en effektiv beredskap og nødvendig kompetanse for å håndtere fare- og ulykkeshendelser. Beredskapen omfatter både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold.

Styreformann og daglig leder for Operatørenes forening for beredskap (OFFB) ga en status fra arbeidet med det nye beredskapssenteret for de mindre operatørene, som åpnes i disse dager. Intensjonen er å møte regelverkets krav til beredskap gjennom samarbeid om planverk, organisering, erfaring og videreutvikling av kompetansen.

Gjennom et slikt samarbeid vil man utvikle og vedlikeholde god krisehåndterings- og beredskapskompetanse i selskapene.

Sikkerhet i nord
En av arbeidstakerorganisasjonene hadde også spilt inn et problemnotat hvor sikkerhets- og arbeidsmiljøutfordringer i nordområdene spesielt ble adressert. Flere problemstillinger vedrørende beredskap ble tatt opp, og næringen ble oppfordret til å ta ledelsen i et overordnet prosjekt for å sikre en HMS-standard i samsvar med norske regelverkskrav også i nordområdene.

Ptil ga en status for det såkalte Barents 2020-arbeidet, som er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi og en videreføring av et arbeid som ble igangsatt i 2006. En rekke arbeidsgrupper er etablert hvor Ptil bidrar i arbeidet med harmonisering av HMS-standardene. Sikkerhetsmyndighetene har 15 års erfaring og innsikt gjennom samarbeid med russiske myndigheter gjennom det såkalte BORIS-prosjektet.

Hvordan komme fra problemer til beste praksis?
Utfordringer for forpleiningsansatte har vært et tema over flere år for Sikkerhetsforum. Etter at partssamarbeidet om prosjektet Løft for forpleiningen stoppet opp, har det vært myndighetenes tilsyn mot forpleiningsvirksomheten spesielt og senere års oppfølging av risikoutsatte grupper, som har vært gjenstand for informasjon og status i Sikkerhetsforum.

På denne bakgrunn pekte flere medlemmer på viktigheten å komme i gang med konkret handling - også gjennom IA-arbeidet med tanke på utstøting for denne gruppen. Et trepartssamarbeid er etablert på IA-området gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Ptil og NAV, og det er forventninger til dette arbeidet.

Manglende satsning på kompetanse og medvirkning har vært gjengangere i Sikkerhetsforum når det gjelder forpleining og andre risikoutsatte grupper. Behovet for dedikert og forskningsbasert innsats ble påpekt, samtidig som andre pekte på at kunnskapen er der. Nå er det på tide å finne løsninger. Minstebemanning er ikke en anerkjent løsning, men ble vist til som en mulighet dersom problemene ikke kan løses på annen måte. En beste praksis for kontraktsstrategi på området ble etterlyst i regi av Samarbeid for sikkerhet (SfS). OLF og Ptil-direktøren understrekte at dette forutsetter at alle sentrale sammenslutninger er representert i SfS.

PUSSH
Arbeidstidsprosjektet PUSSH (Petroleumsundersøkelsen av skiftarbeid, søvn og helse), hvor tre FoU-miljøer skal samhandle om et større prosjekt, har hatt oppstartsproblemer. Både de tre partene og næringen er i dialog med forskerne for å løse utfordringer og få til felles plattform for forankring og framdrift.

Viktigheten av å lære på tvers av virksomheter og bransjer påpekes stadig av Sikkerhetsforums leder og medlemmer. Nok en gang viste et av medlemmene på arbeidstakersiden til den omfattende kunnskap som flybransjen og forskningsmiljøer sitter på når det gjelder bruk av smøreoljer i flymotorer, som også brukes i petroleumsnæringen – og de alvorlige helse- og sikkerhetsmessige utfordringer disse representerer. Samtidig synes det svært vanskelig å se at denne kunnskapen tas i bruk og følges opp med tiltak.

HMS-utfordringer i gråsonene
Sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk/operasjon av ROVer (Remotely Operated Vehichles) ble tatt opp av en av arbeidstakerorganisasjonene og har også vært drøftet med tilsynsmyndigheten i eget møte. En rekke konkrete problemer ble tatt opp, herunder forhold rundt kompetanse/sosial dumping, arbeidstid/arbeidstidsordninger/hviletid og ulykker.

Bruk av ROV til kritiske vedlikeholdsoppgaver og uklarheter og gråsoner med hensyn til myndighetsansvar ble også pekt på som sentrale utfordringer. Videre ble det vist til usikkerhet rundt tilgang på beredskapsressurser i kriser.

Det ble foreslått at dette burde være tema for det pågående arbeid med ny Stortingsmelding og et tema for myndighetenes regelverksarbeid. Partene imøteså en utredning fra Ptil, som, sammen med notatet fra arbeidstakersammenslutningen – og debatten i Sikkerhetsforum, vil være et godt grunnlag for næringen til å ta debatten i egne organer.

HMS-prioriteringer 2010
Mens myndighetene ved Ptil har lagt ut sine hovedprioriteringer for 2010 på nettet, gikk sammenslutningene gjennom egne prioriteringer for 2010. Med dette som bakteppe vil sekretariatet foreta en gjennomgang av Sikkerhetsforums egne prioriteringer og vurdere eventuelt behov for å foreslå en revurdering av disse.