Gå til hovedinnhold

Organisatoriske og tekniske tiltak for å redusere storulykkesrisiko

Sikkerhet og beredskap i nordområdene, respons på Ptils initiativ for etablering av tre fagfora for å redusere storulykkesrisiko, tilgjengelighet av kapslingsutstyr og oppdatert status fra den internasjonale maritime organisasjonen, IMO, var hovedsaker på Sikkerhetsforums møte den 4. april i år.


I tillegg til disse sakene, ble det gitt gjensidig, oppdatert status i en rekke løpende saker, status for oppfølging av to alvorlige hendelser og program for Sikkerhetsforums årskonferanse den 12. juni ble landet.

Magne Ognedal, mangeårig Ptil-direktør og leder for Sikkerhetsforum, ble for siste gang takket for sin innsats. Samtidig ble Ptils nye direktør, Anne Næss Myhrvold, ønsket velkommen som ny leder av Sikkerhetsforum.

Medvirkning for sikkerhet og beredskap i nord
HMS og beredskap i Nordområdene har vært et sentralt tema i Sikkerhetsforum over lengre tid. Se blant annet Referat Sikkerhetsforum 15. november 2012, hvor Norsk olje og gass ga en omfattende gjennomgang av HMS-utfordringer i nordområdene.

Trepartssamarbeidet omkring disse utfordringene er etablert som en programkomité, som ledes av Norsk olje og gass. I møtet den 4. april i år ga flere av Sikkerhetsforums medlemmer uttrykk for en viss frustrasjon over fravær av konkrete, tre-partssammensatte prosjekter i kjølvannet av programkomiteen. Dette ble imøtegått av andre med henvisning til at arbeidet i komiteen enda er i støpeskjeen. Sikkerhetsforums leder etterspurte en helhetlig oversikt over temaer som kan legges til grunn for det videre arbeid for sikkerhet og beredskap i nordområdene, basert på innspill fra alle partene.

Nordområdeproblematikk behandles i dag i mange ulike fora og arenaer, som for eksempel IMO, som arbeider med polarkoder og Norges Rederiforbund, som utarbeider en nordområdestrategi. Forventningen om at Norsk olje og gass stiller seg i spissen for et helhetlig, tre-partsbasert samarbeid, som sikrer at nødvendige kunnskapshull blir tettet, fikk bred tilslutning i møtet. Sikkerhetsforum stilte seg bak et ønske om at det lages en liste for prioritering, iverksetting og lukking av tiltak i videreføringen av det tre-partsbaserte arbeidet, som er igangsatt i næringen.

Se for øvrig artikkelen Ingen snarvei nordover i Ptils publikasjon Sikkerhet - Status og Signaler 2012-2013. Temaet vil også bli grundig belyst på Sikkerhetsforums årskonferanse av representanter fra Norsk olje og gass, Sikkerhetsforum og Statoil.   

Storulykkesrisiko – entreprenørenes bidrag
Entreprenørenes rolle og ansvar i arbeidet for å redusere hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser i næringen ble redegjort for i Sikkerhetsforums møte den 7. februar i år.

Studier i regi av Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) har tydeliggjort entreprenørens rolle i det risikoreduserende arbeidet – også på bransjenivå - relatert til boring og brønn. En generell tilbakemelding fra entreprenørene har samtidig vært at en rekke utfordringer også er bransjeutfordringer. De mener at det er begrenset hva enkeltaktører i entreprenørsegmentet kan bidra med alene.

Dette var bakgrunnen for at Ptil foreslo opprettelsen av tre nye fagfora i sist møte i Sikkerhetsforum:
1)Fagforum for entreprenørenes prosjekteringsmiljø (nybygg og modifikasjoner) om hydrokarbonlekkasjer
2) Fagforum for redere/boreentreprenørene om brønnkontrollhendelser og
3) Fagforum for brønnserviceselskapene om brønnkontrollhendelser.

I Sikkerhetsforums møte den 4. april ga Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Norsk olje og gass sin foreløpige tilbakemelding på de foreslåtte arenaene etter interne drøftinger i sammenslutningene.

Norsk Industri ga positiv respons på at Ptil tar de nødvendige initiativ til etablering av Fagforum for entreprenørenes prosjekteringsmiljø (nybygg og modifikasjoner) om hydrokarbonlekkasjer.

Norsk olje og gass støtter intensjonen om behovet for mer samarbeid på tvers, men ønsket noe mer tid og dialog for å drøfte konkret løsning.

Norges Rederiforbund ga uttrykk for at de trenger mer tid for å drøfte saken med relevante miljøer i egen organisasjon før de kommer med en tilbakemelding til Ptil.

Utstyr for kapsling av brønn ved utblåsning
I slutten av mars gikk Ptil ut med et likelydende brev for å informere næringen om at det nå foreligger beredskapsutstyr for kapsling av brønner ved en eventuell utblåsning.

Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktør refererte til debatten i kjølvannet av utblåsningen påMacondofeltet og Ptils oppfølging av næringens arbeid med å få på plass en beredskapsløsning med hensyn til kapsling. Han viste til at dette viktige kapslingsutstyret nå er tilgjengelig for næringen. Han sa videre at selv om dagens regelverk gir hjemmelsgrunnlag for at Ptil stiller vilkår i samtykker (fatter enkeltvedtak) dersom kapsling ikke skulle inngå i søkerens beredskap, så vil regelverket bli oppdatert for ytterligere å presisere kravet. En prosess for å presisere regelverket på området vil bli behandlet på vanlig måte i Regelverksforum.

Fra næringens side ble det vist til at man ikke fullt ut deler Ptils oppfatning. Det var imidlertid enighet om at en eventuell uenighet i saken må tas i egne møter.

Se detaljer i referat og vedlagte artikkel.

IMO – FNs organisasjon for skipsfartssaker
Norges Rederiforbund sin representant i Sikkerhetsforum er tungt involvert i arbeidet som foregår i regi av IMO, FNs organisasjon for skipsfartssaker. Sikkerhetsforum fikk derfor en grundig innføring i IMOs historikk (etablert 1958, 170 medlemsland) og organisasjon.

IMOs formål er blant annet å bidra til forbedret sikkerhet til sjøs, redusert forurensning fra skipsfarten, mest mulig effektiv navigering, forhindre diskriminering og unødvendige restriksjoner på skipsfarten. IMO har en rekke grenseflater mot petroleumsvirksomheten og en rekke IMO-saker har relevans for petroleumsnæringen. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til den såkalte "Polarkoden" og "Ballastvannskonvensjonen".

Se egen presentasjon og referatet for detaljer.

Alvorlige hendelser – alltid på agenda
Et fast agendapunkt på Sikkerhetsforums agenda er alvorlige hendelser. Under denne overskriften gis status for alvorlige hendelser som har inntruffet siden sist møte eller status i saker som er under gransking.

I møtet den 4. april ble det vist bilder og gitt en inngående redegjørelse for løftehendelsen på Eldfisk 2/7 den 12. januar.  Hendelsen er under gransking av operatøren, ConocoPhillips.

Den mye omtalte stabilitetshendelsen på Floatel Superior den 7. november i 2012 ble igjen gjennomgått for Sikkerhetsforums medlemmer. Det ble vist til Ptils varsel om pålegg til Floatel International i kjølvannet av granskingen. Se detaljer fra Ptils nettsted. Som det framgår av begrunnelsen for pålegget, skal Floatel International ta initiativ til et møte den 15.5.13 for å fremlegge planer og metodikk for å etterkomme påleggene. Fristen for å etterkomme påleggene og gi tilbakemelding til Ptil er satt til 15.9.2013.

Dialog og informasjon
Som sagt innledningsvis, så blir det i Sikkerhetsforums møter, hvor de største sammenslutningene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden møter Ptils direktør og kompetansemiljøer til debatt og informasjon, gitt gjensidig, oppdatert status i en rekke aktuelle saker (se lenke til fullstendig oversikt i løpende saker). I tillegg har en et fast agendapunkt for gjensidig deling av informasjon, se siste punkt i referatet.