Gå til hovedinnhold

Læring av storulykker – viktige debatter i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforums møte nr 3/2012 hadde en krevende agenda hvor responsen på Ptils anbefalinger til næringen etter Deepwater-katastrofen, sammen med sluttføring av prioriteringsdebatten for Sikkerhetsforum, var hovedsakene.


I tillegg til disse viktige sakene ble det også gitt status for alle løpende saker, for alvorlige hendelser og for organisatoriske og personellmessige endringer i Sikkerhetsforums medlemsorganisasjoner. Videre orienterte Ptil om etatens deltakelse i en internasjonal tilsynsrekke i regi av NSOAF etter Deepwater Horizon- og Montara-hendelsene. Det ble også satt av tid til orienteringer fra Norges Rederiforbund (NR), som har blitt utfordret med hensyn til deltakelse i ulike faglige prosjekter og prosesser.

Høringsprosess i kjølvannet av Deepwater Horizon 
Ptil hadde i marsmøtet gitt en respons til partene på høringsprosessen rundt de sentrale dokumentene Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten (barrierenotatet) og Tiltak i næringen - oppfølging av DwH (tiltaksnotatet).  I denne sammenheng sa Ptil at i lys av kommentarene på barrierenotatet, vil det bli gjennomført en prosess i regi av Regelverksforum. Da det har vært vanskelig for Ptil å lese konkrete tilbakemeldinger fra næringen på foreslåtte tiltak i høringskommentarene til tiltaksnotatet, sendte Ptil et likelydende brev til OLF, Norsk Industri og NR hvor en ba om konkret tilbakemelding med hensyn til tiltak og hvem som skal ta tak i dem.

Rapport med 45 anbefalinger
OLF
redegjorde innledningsvis for organisasjonens arbeid i oppfølgingen av Deepwater Horizon og arbeidet som er gjort for å få fram en erfarings- og tiltaksrapport. Dette arbeidet ligger til grunn for OLF sin respons på Ptils likelydende brev. OLF ga en oversikt over prosjektet og konklusjoner og anbefalinger fra arbeidet.

Formålet med prosjektet har vært å samle erfaringer fra DwH/Macondo-ulykken for å redusere muligheten for at en lignende hendelse skal inntreffe på norsk sokkel. De viktigste granskningsrapportene er gjennomgått og konsekvenser for norsk offshorevirksomhet er vurdert. Arbeidet bygger på bidrag fra partene, NOFO og selskapene i næringen. NR ble også invitert inn i prosjektet. OLF understrekte viktigheten av alt det gode arbeid som er gjort både av partene i næringen, av Ptil, av utenlandske organisasjoner og Sintef.

Som det framgår av OLFs rapport, (se norsk sammendrag), så kommer de med 45 anbefalinger til norsk petroleumsnæring. De fleste innen forebygging, men også gjennom kapsling og oppsamling, oljevern, standarder og industripraksis. Når det gjelder BOP eller utblåsningsventiler så mener OLF at denne problemstilingen håndteres best i OGPs Wells Expert Committee. Organisasjon og ledelse, herunder forbedring av styringssystemer, vil bli fulgt opp gjennom den enkelte bedrift.  Kompetanse, lagarbeid og kommunikasjon tas videre i en egen undergruppe. Her ble det vist til praksis og metoder fra såkalt crew-resource-management fra flyindustrien. På området felles aksjonsledelse (unified command) har man samarbeidet med Kystverket. Et annet kritisk område er kjemisk eksponering. Se OLFs nettsted for detaljer.

Fra anbefalinger til aksjon
I Ptils likelydende brev rettet mot erfaringer og oppfølging etter Deepwater Horizonsom var sendt OLF, Norsk Industri og Norges Rederiforbund hadde en bedt om konkret tilbakemelding med hensyn til tiltak og hvem som skal ta tak i dem.

OLF understrekte at næringens oppfølging av Ptils likelydende brevmåtte sees i lys av prosjektets arbeid og anbefalinger og andre aktiviteter i kjølvannet av høringsprosessene, herunder oppfølging av barrierestyring spesielt. Her pekte Ptil på at barriereproblematikken i sterk grad relaterer seg til boring og brønn. Sannsynligheten for at næringen får et brønnproblem i framtid er redusert. Ptil forventer derfor at næringen får opp noen overordnede tema, som vil kreve spesiell oppmerksomhet og oppfølging fra næringen.  Til dette viste OLF til det arbeid som gjøres med styringssystemer og for framoverseende (leading) indikatorer og innsats mot gasslekkasjer spesielt.  Utfordringer relatert til standardiseringsarbeidet i Norge ble tatt opp av flere medlemmer både i forhold til ressurssituasjon og etterslep i Standard Norge og næringens ansvar for utvikling og vedlikehold av Norsokstandarder.

Norsk Industri understrekte sin støtte til OLFs arbeid med rapporten – også utover bore- og brønnproblematikk. Problemstillinger relatert til Norsok vil bli fulgt opp i relevante fora.

Norges Rederiforbund viste til egne svarbrev på Ptils høringsdokumenter og organisasjonens bidrag inn i OLFs arbeid med erfarings- og tiltaksrapport. NR bidrar inn i Norsok-arbeidet og har planer om egen temadag for oppfølgingen av Macondo-ulykken.  Sikkerhetsforums leder anmodet avslutningsvis NR om å gi en samlet tilbakemelding over NRs oppfølging av Ptils likelydende brev etter neste møte i Drift og miljøutvalget for offshore entreprenørvirksomhet (DMU).

Internasjonalt tilsynssamarbeid 
Ptil orienterte Sikkerhetsforum om arbeidet med en tilsynsrekke (piloter) rettet mot organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll.  Tilsynet skal gjennomføres som en del av arbeidsprogrammet i NSOAF i kjølvannet av Deepwater Horizon-  og Montara-ulykkene. Fem av landene i NSOAF skal gjennomføre tilsvarende tilsyn.  Konkret vil tilsynsaktivitetene rette seg mot organisasjonenes planlegging av boreoperasjonen og hvordan menneskelige og organisatoriske faktorer bidrar til å ivareta brønnkontroll. Tilsynet vil se spesielt på ansvars- og myndighetsforhold og roller. Tilsynene vil også ha en referanse til såkalt Crew Resource Management-trening, se CRM in high reliability industries.

Kontinuerlig oppfølging – mot utkvittering
En gjennomgang av status for alle aktuelle og utestående saker er et fast agendapunkt på Sikkerhetsforums møter. Se lenke til oversikten, løpende saker, på Sikkerhetsforums nettside.   Her følges blant annet utvikling på flere av Sikkerhetsforums prioriterte områder relatert til styring av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko. Når det gjelder kjemisk arbeidsmiljø orienterte Ptil om at de vurderer egne tiltak for å evaluere selskapenes oppfølging og implementering av tiltak og kompetanse framkommet av prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien. På tilsvarende måte følges utviklingen i næringens nye satsningsområde som er Støy i petroleumsnæringen. Her ble det igjen understreket at teknologien som bidrar til redusert støy og miljørisiko i boreoperasjoner er kvalifisert og klar til å tas i bruk.  På den internasjonale arena er det selvsagt aktiviteter i kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken som gis spesiell oppfølging. Herunder reaksjonen fra partene i Sikkerhetsforum på EUs-regelverksinitiativ i form av et Position paper from the Norwegian trade unions and industry associations. Dette er også noe av bakteppet for Sikkerhetsforums beslutning om å kontakte DG Energy i Bryssel med tanke på et møte med dem i neste måned, som en del av Sikkerhetsforums årlige organisasjons- og bedriftsbesøk.

Samling om prioriteringer
Debatten om hva som skal være Sikkerhetsforums prioriteringer fra 2012 og utover har pågått med stort engasjement siden 2011.  Bakteppet for debatten har blant annet vært føringer fra Sikkerhetsforums mandat, fra Arbeidslivsmeldingen og Petroleumsmeldingen og et forslag til prioriteringer, som har blitt justert i tråd med konklusjoner fra debatten gjennom flere møter og konkrete forslag fra medlemmene.

Alle medlemmene stilte seg bak forslag til hovedtema eller overskrifter for prioriteringer, men enkelte formuleringer i utdypingene ble utfordret og debattert for å komme fram til felles begrepsforståelse. Begrepet ”rammebetingelser” ble for eksempel drøftet og utfordret for å klargjøre at en ikke snakker om kommersielle eller lønnsmessige interesser, men om tilrettelegging for at virksomheten foregår i samsvar med regelverkets krav. Konklusjonen av debatten ble at utkastet til prioriteringer justeres i samsvar med beslutninger i møtet. Se endelig prioriteringsnotat.