Gå til hovedinnhold

Jordnær type uten høydeskrekk

Historien til Norsk Industri og KIS-bedriftenes mann i Sikkerhetsforum handler om Thorbjørn Jensen fra Jelsa i Ryfylke, som gikk veien om mureryrket, fagbrev som stillasbygger, boredekkskurs og jobb i riggselskap før, han bokstavelig talt klatret til topps i ISO-bedriften Kaefer Energy.


Thorbjørn Jensen kom inn i Sikkerhetsforum, som ny representant for KIS-bedriftene (Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening) i Norsk Industri for snart halvannet år siden. Han har hele tida vært tydelig på at han representerer hele bransjen.

Stemoderlig behandling
-
Bransjen trenger å bli sett på en helt annet måte enn tidligere. ISO-fagene og -bedriftene har på mange måter blitt stemoderlig behandlet i næringen. Historisk sett. Det å legge inn tid og rammer for at vi skal få gjort jobben vår på en profesjonell og sikker måte, har vært en utfordring.

- Avstanden til de store vedlikeholds- og modifikasjonsleverandørene (V & M) var i perioder veldig stor. Det å bli tatt med i planleggingen, oppleve respekt for kompetanse og forståelse for belastningen og risikoen som våre folk ble utsatt for, har ikke vært noen selvfølge for vår bransje, sier Jensen.

- Det at vi nå er med i Sikkerhetsforum og blir synlige der, er en bekreftelse på at ISO-bedriftene har lyktes i å markere seg som profesjonelle aktører. Det viser at vi i stadig sterkere grad blir tatt hensyn til som en seriøs bransje, med dyktige folk som gjør en veldig viktig jobb. Stillasjobben, er for eksempel helt avgjørende for å sikre tilkomst og sikre arbeidsforhold for andre. For isolering og overflate gjelder det samme, der arbeidet som disse to fagene representerer er vesentlige bidragsytere til at produksjonen kan pågå på en sikker måte.

- Her har vi også fått god drahjelp fra Petroleumstilsynet, som i mange år har hatt risikoutsatte grupper som en av sine hovedprioriteringer i tilsynet, sier Thorbjørn Jensen,

Han understreker viktigheten av at næringen i stadig større grad blir bevisste med hensyn til den betydning rammebetingelser som kontraktsforhold, økonomiske betingelser og arbeidsorganisering, har for bransjen og for den enkelte.

Integritet og oppriktighet
I Sikkerhetsforum har Thorbjørn Jensen markert seg som en direkte og engasjert deltaker, som heller ikke går av veien for en verbal debatt for å klargjøre hvor han står i ulike saker.

- Jeg ser på Sikkerhetsforum som en arena, som må stå helt fritt til å innta standpunkt i viktige saker som gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø i bransjen. Samtidig er det mange og ulike interesser som skal komme til uttrykk, og vi må derfor finne de viktigste sakene å jobbe for i fellesskap.

- I utgangspunktet snakkes det om tre-partsarena, men på mange måter er det kanskje fire ulike interesser som kan enes – eller stå mot hverandre. Du kan dele inn i partene og myndighetene, men samtidig møter vi saker hvor det er ulike interesser både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Leverandørindustrien og olje- og gasselskapene har ikke alltid samme interesser. Du har kunde/leverandørforholdet, som selvsagt påvirker rolledelingen. Sjøl opplevde jeg kjapt at du skal opptre ekstra korrekt og balansert i Sikkerhetsforum, hvor representanter fra flere av bransjene innen olje og gass industrien er representert sammen med Ptil. Det innebærer at du må ta mange hensyn når du skal mene noe.

- Samtidig er jeg for egen del helt avhengig av å kunne være åpen og ærlig dersom jeg skal tilføre noe. Dersom alle til enhver tid skal opptre "politisk korrekt", så tror jeg ikke vi kommer noen vei. Selvsagt skal vi ta hensyn til hverandre, både menneskelig, rollemessig og i forhold til mandatet. Jeg er opptatt av å bli kjent med alle personene i Sikkerhetsforum, og vil også at de skal være trygge på meg. Det er utrolig mange og flotte folk der, og jeg har tillit til at integritet og oppriktighet er like viktig for de andre som det er for meg.

Thorbjørn Jensen forteller sjøl om en trygg og god oppvekst på Jelsa i Ryfylke, der alle kjente alle. Blant annet var han en av kun fire elever i klassen på barneskolen. Man kan trygt si at læreren hadde tid til elevene. Han sier at nettopp denne oppveksten, og disse rammene, har gjort noe med ham. Han beskriver seg sjøl som "jordnær og en som tror på det beste i folk" – og slik framstår han også. Heldigvis.

Den lange veien
En hybeltilværelse i Stavanger allerede som 15-åring lå i kortene for en ungdom fra Jelsa på begynnelsen av åtti-tallet. Fagbrev var en selvfølge, og det ble murerfaget for den unge Thorbjørn. Etter å ha vært gjennom nedturen i markedet på åttitallet, en kort periode i eget firma med en kompis, ble han innleid på Rosenberg, og tok senere fagbrev som stillasbygger. Her fulgte oppgaver med mer ansvar som formann, plassleder og prosjektleder. I møte med det nye århundre ville han igjen begynne på noe nytt. Det ble boredekkskurs, og han var klar for å begynne i "drillingen".

Han fikk jobb i Saipem og var der til 2003, men fikk så muligheten til å være med på fusjonen og oppstarten til Kaefer Energys ISO-selskap. Til å begynne med var ansvaret å bygge opp stillasavdelingen i det nye selskapet. Snøhvit-hook-up-en var den store utfordringen, og det ble mange turer til Melkøya i denne perioden. Utfordringene har kommet trinnvis.

- Jeg har gått gradene og stadig fått mer ansvar og tillit. Det har vært fantastisk å ha en arbeidsgiver som har vært villig til å satse på meg, sier han.

Ledelse – fra praksis til teori
Thorbjørn Jensen sitter i dag med ansvaret for forretningsenheten Fabrikasjon og Produkter hos Kaefer Energy. Han har også ansvar for bedriftens operatør- og formannsressurser, som i dag teller ca. 800 mennesker, både innenfor de tradisjonelle ISO-fagene og tilknyttet innredningsavdeling.

KAEFER Gruppen har etablert noe som heter KAEFER Academy, som blant annet omfatter lederutvikling på universitetsnivå. I den sammenheng og i regi av bedriften er det lagt et løp ved Henley University i London fram mot en mastergrad.

- Min utdannelse har i stor grad gått den praktiske vei. Jeg har lært utrolig mye på denne måten. Spesielt om ledelse. Jeg har hele tida visst mye om hvordan jeg ikke skulle bli som leder, og hvordan jeg ville at min egen leder skulle være. Samtidig ser jeg fram til studier i regi av Henley University, som kan gi meg viktig teoretisk forankring for mye praktiske erfaring.

- I dag er jeg leder for flere ledere som rapporterer direkte til meg. Over tid har jeg erfart at det er utrolig mange ulike mennesker og profesjoner å forholde seg til. Jeg har også erfart at jeg ikke kan oppføre meg likt overfor alle grupper dersom jeg vil lykkes. Du må faktisk se an folka. For min egen del har jeg en enkel tilnærming til ledelse; Det er at jeg alltid skal ha en åpen dør, og at jeg faktisk vil bli forstyrret. For meg handler det om å være tilgjengelig. Det er i alle fall målet mitt.

Større synlighet for Sikkerhetsforum
Selv om han er relativt fersk i Sikkerhetsforum, har han ambisjoner for arenaen.

- Sikkerhetsforum er en viktig arena – det forstår jeg etter at jeg har kommet inn som medlem for Norsk Industri og KIS-bedriftene. Den tar opp til debatt og setter i gang helt sentrale prosesser og prosjekter for alle i vår næring. Derfor er det viktig at den blir mer synlig. Selv om den er gjennomdokumentert i form av referater og saksoversikter, så ønsker de fleste jeg snakker med at vi må bli mer synlige. Her tror jeg vi kan bli enda bedre alle sammen. Sjøl vil jeg bruke informasjonen på hjemmesidene til forumet på egne møter, og bruke alle oversikter over det vi faktisk jobber med – sammen med alt det andre gode som produseres av Ptil på ptil.no.

- Jeg er veldig glad for debatten rundt Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover. Det at vi har samlet oss om saker som er helt avgjørende for kvaliteten, både på produktene vi leverer og for livs- og arbeidskvaliteter for de mange som jobber i vår industri, er viktig. Jeg tenker her spesielt på det vi har sagt om kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette er forhold som er helt avgjørende for at en samlet næring skal kunne løse framtidas prosjekter.

Får vi dette til – så står vi sterkt, avslutter han.