Gå til hovedinnhold

Sikker seinfase

Målet med hovudprioriteringa er at felt, innretningar og anlegg i seinfase vert drive sikkert.


Illustrasjon
Ein stor og aukande del av norsk petroleumsverksemd er prega av marginal forteneste, som ei følgje av minka produksjon og auka kostnader. Med redusert lønsemd kan det vere utfordrande å oppretthalde sikker drift.
 
Presset er sterkt for å halde produksjonen i gang så lenge som mogleg. Mange eldre innretningar har fått levetida forlenga ut over opphavleg plan. Seinfaseproblematikk vert forsterka av låg oljepris og ulike initiativ for å redusere kostnader. På fleire område ser vi at regelverket vert utfordra.
 
Kva må næringa gjere?

Kva skal Ptil gjere?