Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk Goliat FPSO

Eni Norge AS har fått Petroleumstilsynets samtykke til å ta i bruk Goliat FPSO med tilhørende innretninger på Goliatfeltet.


Goliat tilhører utvinningstillatelse 229. Rettighetshavere er Eni Norge AS (65 prosents eierandel) og Statoil Petroleum AS (35 prosents eierandel).

Eni er operatør for feltet.

Goliat ble påvist i 2000, og feltet er det første oljefeltet som bygges ut i norsk del av Barentshavet.

Goliat ligger cirka 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet. Vanndybden i området er 360-420 meter.

Goliat er bygd ut med en sirkulær FPSO (Sevan 1000), inkludert åtte bunnrammer med totalt 32 brønnslisser. Brønnrammene er koblet til FPSOen med en integrert lagrings- og lastingssystem.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknad, samt avklaringer foretatt under saksbehandlingen. Blant annet refererer vi til brev fra Eni 7. januar 2016 og fra Statoil 8. januar 2016.

Eni beskriver i sitt brev flere aktiviteter som gjenstår før innretningen kan tas i bruk, og etter at produksjonen er påbegynt.

Statoil støtter denne beskrivelsen, og planlegger en verifikasjon for å vurdere om Goliat er klar til å starte produksjon. Dato for denne verifikasjonen er avhengig av fremdriften i ferdigstillelsen av innretningen, og er derfor ikke fastsatt. 

Vi ser det som viktig at operatøren og partneren gjennomfører sine planlagte aktiviteter som er beskrevet i brevene og at det sikres en god arbeidstakermedvirkning hvor kommentarer fra arbeidstakerne håndteres. Samtykket gis derfor med følgende forutsetninger:

Eni skal gi Ptil en skriftlig bekreftelse på at innretningen er klar for oppstart før innretningen blir tatt i bruk.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77