Gå til hovedinnhold

BP får avslag på søknad om samtykke til levetidsforlengelse for Valhall QP

Ptil har avslått søknaden fra BP Norge AS (BP) om forlenget levetid for boliginnretningen Valhall QP på Valhallfeltet.


BP har i dag samtykke til bruk av Valhall QP som boliginnretning fram til 31. desember 2014. Selskapet har søkt Ptil om samtykke til videre bruk fram til 31. desember 2017.
 
Ptil mener det er usikkerheter knyttet til de analysene BP har anvendt som underlag for søknaden om levetidsforlengelse for Valhall QP.  Vi har derfor avslått BPs søknad om samtykke til videre bruk av Valhall QP som boliginnretning.
 
Bakgrunn
Valhall QP ble tatt i bruk på Valhallfeltet i 1980. I henhold til «Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster» (PUD) for Valhall var designlevetiden for innretningen 20 år.
 
For at en innretning skal kunne brukes ut over opprinnelig levetid, som er fastsatt med bakgrunn i designstandarder og regelverk, må operatøren søke Ptil om samtykke til levetidsforlengelse. Operatøren må da vurdere om innretningen har og vil kunne opprettholde teknisk og operasjonell integritet for den periode det søkes videre bruk for.  
 
BP har søkt om samtykke til forlenget levetid for Valhall QP som boliginnretning flere ganger tidligere:
• i 2007. Da ble det gitt samtykke til levetidsforlengelse til 30. september 2010.
• i 2010. Da ble det gitt samtykke til levetidsforlengelse til 1. september 2012.
• i 2012. Da ble det gitt samtykke til levetidsforlengelse til 31. desember 2014.
 
I hovedsak var søknadene begrunnet med behov for innkvarteringskapasitet på Valhallfeltet fram til den nye prosess- og boliginnretningen Valhall PH ble satt i drift, samt forberedelser og gjennomføring av brønnarbeid på Valhall DP. PH-innretningen ble satt i drift i januar 2013.
 
Innsynking
Mange år med produksjon av olje og gass har gjort at Valhallreservoarene er blitt sammentrykt og at havbunnen har sunket. Havbunnsinnsynkingen har gjort at avstanden mellom nederste del av Valhall QP (topside) og havet er mindre enn før, og ikke lenger tilfredsstiller kravene til «air-gap» mellom innretning og sjø. 
 
Valhall QP møter ikke kravene til en hundreårs bølgesituasjon i bemannet tilstand. Derfor har BP i flere år hatt avmanningsprosedyrer basert på værmelding om høye bølger. 
 
Status nå
Gjeldende samtykke utløper 31.12.2014. BP har søkt om samtykke for videre bruk av Valhall QP som boliginnretning til 31.12.2017, og deretter som ende-plattform for rømning og evakuering fram til QP blir tatt ut av bruk.
 
BP ønsker å drive innretningen videre med avmanningsprosedyre for høye bølger og vil i tillegg stenge ned innretningen i perioden fra 20.12. til 15.2. for å fjerne en av de månedene i året med størst sannsynlighet for høye bølger og som erfaringsmessig har gitt flest situasjoner med avbemanning. 
 
Usikkerhet
Petroleumstilsynet har engasjert en ekspertgruppe fra Sintef, Marintek, NTNU og eksterne fagpersoner. Rapportene fra dette arbeidet er oversendt BP. 
 
Ptil har, med bakgrunn i dette arbeidet, overfor BP pekt på usikkerheter knyttet til de analyser selskapet anvender som underlag for søknaden om levetidsforlengelse for Valhall QP. 
 
Vi utfordrer spesielt:
  • 100 års bølge - høyden av bølgekammen. BP undervurderer etter vårt syn bølgekammen noe som gir underestimerte bølgelaster i BPs analyser.
  • Lasten fra steile bølger. I sine analyser har BP lagt til grunn at bølgeformene er symmetriske. I virkeligheten er bølgene usymmetriske der toppen forskyves mot bølgebevegelsesretningen. Når denne effekten tas hensyn til, vil bølgelastene øke.
  • Akseptgrensene for bruddgrensetilstand. Ptil anser analysemetoden som BP bruker som utilstrekkelig (en kombinasjon av bruddgrensetilstanden (ULS) og ulykkesgrensetilstanden (ALS), hvor ULS-laster analyseres mot kravene til ulykkesgrensetilstanden).
  • Bestemmelse av avmanningsnivået. De vurderingene BP gjør, påvirker også fastsettelse av eventuelle av avmanningskriterier i forbindelse med dårlig vær. 
 
Det har vært faglig dialog med selskapet om regelverkskrav, nyeste viten og usikkerheter spesielt knyttet til disse forholdene. BP har uttrykt faglig forståelse for Ptils argumenter, men har valgt å ikke inkludere påpekte usikkerheter i grunnlaget for levetidsøknaden. BP fastholder dermed konklusjonene fra sine opprinnelige analyser. Det er vår vurdering at disse forhold må tas hensyn til for å være i samsvar med regelverkets krav til bærende konstruksjoner.  
 
Vedtak 
«BP gis ikke samtykke til videre drift av Valhall QP som boliginnretning.
 
BP har i sine analyser ikke definert realistiske akseptkriterier for ikke-lineære analyser. Vi vurderer det slik at BP har underestimert bølgekamhøydene og lastene fra steile bølger. Ved fastsettelse av avmanningskriterier har BP ikke tatt hensyn til høyere ordens bølger og arealeffekt. Vi kan derfor ikke se at selskapet har ivaretatt kravene til analyser og ivaretakelse av ny kunnskap og usikkerhet, som angitt i styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser og § 17 om risikoanalyser og beredskapsanalyser. 
 
Basert på opplysninger gitt av BP kan vi ikke se at Valhall QP oppfyller et akseptabelt sikkerhetsnivå som kommer til uttrykk i kravene til bærende konstruksjoner som angitt i innretningsforskriften § 56 om bærende konstruksjoner og maritime systemer med veiledning, jamfør også § 11 om laster, lastvirkning og motstand med veiledning.»
  
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77