Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio og telekommunikasjon - COSLRigmar

Ptil førte 4. – 5. mai 2010 tilsyn med den flyttbare boliginnretningen COSLRigmar (tidligere Port Rigmar), rettet mot forhold knyttet til radio- og telekommunikasjonssystemer. Det ble ikke identifisert avvik, men fem forbedringspunkter.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, og fant sted mens innretningen lå som boliginnretning på Ekofisk-komplekset.

Bakgrunn
Denne tilsynsoppgaven var knyttet til oppfølging av samsvarsuttalelse (SUT) gitt til Polycrest for Port Rigmar 30. mai 2008. Innretningen er i ettertid solgt til COSL Drilling og har skiftet navn, men Polycrest er fremdeles driftsentreprenør på innretningen.

Mål
Formålet med tilsynet var å verifisere forhold vedrørende tekniske installasjoner, vedlikehold og bruk av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot rammeforskriftens § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsregelverket jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift av 16. desember 1993 nr. 1200 om installasjon og bruk av radioutstyr på flyttbare innretninger (Radioforskriften), annet relevant regelverk og nasjonale og internasjonale standarder for flyttbare innretninger.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik, men fem forbedringspunkter innenfor området radio- og telekommunikasjonssystemer.

Observasjoner
• Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
• Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

Forbedringspunkter

VHF i livbåter
Ikke blokkert alarmknapp i VHF i livbåter

Begrunnelse:
Under befaring kom det frem at VHF apparatet, type Icom IC GM-651, har DSC (Digitale Selective Calling) med alarmknapp som ikke er aktivert. Når knappen ikke er blokkert/blendet, kan dette forårsake misforståelser.

VHF i MOB-båt
Manglende håndholdt VHF i MOB-båt

Begrunnelse:
Under befaring ble det observert at håndholdt VHF i MOB-båt manglet, og at mannskapet brukte ordinære VHF under øvelse og trening. Nye krav til kommunikasjon i MOB-båt/hurtiggående MOB-båt (Fast rescue craft) tilsier at godkjent vanntett håndholdt VHF skal være tilgjengelig. Denne kommer i tillegg til eventuell fastmontert VHF.

Satellitt friflyt nødpeilesender (EPIRB)
Utilstrekkelig vedlikehold av Satellitt friflyt nødpeilesender (EPIRB)

Begrunnelse:
Under befaring fant man at friflyt EPIRB har hatt vedlikehold om bord i henhold til tidsintervall for slikt vedlikehold. Friflyt EPIRB skal imidlertid, i henhold til internasjonalt regelverk, inn til landbasert vedlikehold hvert 5 år.

Merking av radioutstyr
Merking av radioutstyr med riktig navn - ”COSLRIGMAR”

Begrunnelse:
Under befaringen ble det observert at radioutstyr på innretningen var merket med gammelt navn. Hvor merking er relevant, må nødradioutstyr til en hver tid kunne identifisere den innretning utstyret tilhører.

VHF-kommunikasjon
Utilstrekkelig kvalitet på kommunikasjon i forbindelse med bruk av kran ved utsetting av MOB-båt

Begrunnelse:
Under befaring i kran ble det observert at skifting av VHF kanal (fra kanal 9 til kanal 73) under utsetting av MOB-båt synes uheldig. Ved bruk ble man ”hengende igjen” på kanal 9. Dessuten bruker flere innretninger på Ekofisk kanal 73 i forbindelse med kranoperasjoner. Faren for forstyrrelser er åpenbare. Kommunikasjon fra kran skal kunne foregå uten slike forstyrrelser

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064