Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø for Island Constructor

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 18.2.2010 tilsyn med Island Offshore (IO) sin oppfølging av arbeidsmiljøforhold på Island Constructor.


Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgjennomgang og befaring på innretningen mens den lå til kai ved Ulsteinvik.

Bakgrunn for tilsynet
Island Offshore har søkt Petroleumstilsynet om samsvarsuttalelse (SUT) for den dynamisk posisjonerte brønnintervensjonsinnretningen Island Constructor (foto)

.

Tilsynet inngår som et ledd i Ptils behandling av innsendt søknad om SUT.  Innretningen skal benyttes til petroleumsaktivitet på norsk kontinentalsokkel. 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere hvorvidt arbeidsmiljøforhold på innretningen møter relevante krav i gjeldende regelverk, fremskaffe en oppdatert status på gjenstående kartleggingsarbeid og tilrettelegge for videre saksbehandling av innsendt søknad om SUT.

Resultat av tilsynet
Det er vårt inntrykk at IO på de fleste områder har gjennomført et godt kartleggingsarbeid for å verifisere samsvar med gjeldende myndighetskrav til arbeidsmiljøforhold.

Det gjenstod å fremskaffe status mht støyforholdene på innretningen. Dette gjelder representative data knyttet til områdestøy så vel som data vedrørende 12 timers støyeksponering av utsatte arbeidstakergrupper.

Det gjenstod videre arbeid med å verifisere nødbelysningen og vurdere sikkerhetsskiltingen på innretningen.

Det ble også avdekket behov for å forbedre støyskiltingen om bord og forbedre IO sine systemer for å sikre nødvendig kvalitet og tilgjengelighet av sikkerhetsdatablader på steder der kjemikalier blir oppbevart.

Det ble videre avdekket enkelte mangler mht å sikre arbeidstakere mot helsefarlig kjemisk eksponering i forbindelse med ulike arbeidsoperasjoner.

Det vises til rapportens kapittel 5 som beskriver avvik og forbedringspunkter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/831

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |