Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styringssystem - Floatel International

Ptil gjennomførte 27.- 30. 9. 2010 tilsyn med styringssystemet for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for Floatel International AB (FI). Tilsynsaktiviteten var en del av saksbehandlingen knyttet til søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for boliginnretningen Floatel Superior.


Tilsynet ble gjennomført ved samtaler og gjennomgang av styrende dokumenter ved selskapets kontor i Göteborg.

Bakgrunn
Floatel International har søkt Ptil om SUT for Floatel Superior (FS). FS er en halvt nedsenkbar DP-klasset bolig- og konstruksjonsinnretning. Innretningen er levert av Keppel Fels i Singapore i mars 2010. Floatel Superior skal drives av Floatel International med prosjektkontor i Norge og teknisk- og administrativ støtte fra hovedkontoret i Gøteborg.

Tilsynet med selskapets styringssystem var en del av saksbehandlingen av søknaden om SUT.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere at selskapets styringssystemer er etablert i samsvar med kravene i regelverket, blant annet når det gjelder:

 • Kompetansesikring, opplæring og familiarisering
 • Identifisering og håndtering av avvik
 • Oppfølging og granskning av hendelser
 • Planlegging og gjennomføring av interne tilsyn
 • Arbeidsmiljøoppfølging
 • Beredskapsmessige forhold
 • Forberedelse og etablering av driftsorganisasjon

Resultat
Aktiviteten viste at Floatel International var i ferd med å ferdigstille nødvendige styringssystemer for operasjon av Floatel Superior på norsk sokkel.

Det ble avdekket 13 avvik og ni forbedringspunkter.

Det er vår oppfatning at hovedårsaken til flere av de funn som ble avdekket under tilsynet, var mangelfull kvalitetssikring av den samsvarsmålingen som er gjennomført for å vurdere selskapets styringssystem opp mot petroleumsregelverket.

Avvik og forbedringspunkt
Avvikene og forbedringspunktene som er identifisert, deles i tre hovedgrupper:

 • Kompetansesikring, opplæring og familiarisering
 • Selskapets systemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold
 • Beredskapsmessige forhold

Kompetansesikring, opplæring og familiarisering

 • Etablering av kompetansekrav (Avvik)
  Det var ikke etablert spesifikke kompetansekrav for alt relevante personell.
   
 • Opplæring og familiarisering (Forbedringspunkt)
  Det var uklart om tilstrekkelig intern opplæring blir gitt før oppstart.
   
 • Identifisering og håndtering av avvik (Avvik)
  Det var ikke etablert et system som ivaretar regelverkets krav til identifisering og håndtering av avvik, herunder krav til søknader om unntak fra myndighetskrav. Denne mangelen ved FIs styringssystem var ikke reflektert i samsvarsmålingen til relevante paragrafer.
   
 • Oppfølging og granskning av hendelser (Forbedringspunkt)
  Mangelfull beskrivelse av oppfølging og gransking av hendelser
   
 • System for planlegging og gjennomføring av internt tilsyn (Forbedringspunkt)
  Avvik fra intern tilsynsplan ble ikke behandlet som interne avvik

Selskapets systemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold

 • Manglende samsvarsmåling mot gjeldende regelverkskrav (Avvik)
  Det kunne ikke vises til gjennomført samsvarsmåling mellom krav i eget styringssystem og krav i enkelte adopterte forskrifter fra Direktoratet for Arbeidstilsynet som er gjort gjeldende for petroleumsvirksomheten.
   
 • Uklare krav til arbeidsmiljøforhold (Avvik)
  Det fremgikk ikke spesifikt av selskapets styrende dokumenter for operasjon av innretningen hvilke spesifikke arbeidsmiljøkrav, egnet for kartleggingsformål og verifikasjon, som var gjort gjeldende for følgende arbeidsmiljøfaktorer:
  • Nødbelysning
  • Kjemiske stoffer og kjemisk eksponering av arbeidstakere
  • Informasjonsergonomiske krav til god skjermbilde utforming på VDUer og andre visningsmedier for å sikre gode menneske-maskin forhold i kontrollrom, slik at risiko for menneskelige feilhandlinger minimaliseres
  • Krav til presentasjon av alarmer
  • Psykososiale forhold
  • Sikkerhetsskilting og signalgivning
  • Arbeidsmiljøforhold knyttet til faktorene “arrangements, ergonomics og technical appliances” som inngår som del av selskapets arbeidsmiljøområdekart (WEAC)
    
 • Status med hensyn til ivaretakelse av arbeidsmiljøforhold i ulike rom/områder på innretningen (Avvik)
  Det kunne ikke fremlegges en oversiktelig dokumentasjon som viste at regelverkets krav til de enkelte arbeidsmiljøfaktorene var funnet å være i samsvar med gjeldende kravgrunnlag. Dette gjaldt spesielt kvalitative arbeidsmiljøforhold, jf arbeidsmiljøfaktorene nevnt i nedre del av WEAC skjemaet.
   
 • Systemer for styring av kjemisk helsefare (Avvik)
  Det kunne ikke vises til gjennomførte analyser av arbeidsmiljøet med hensyn på risiko for helseskadelig kjemisk påvirkning etter at innretningen er kommet i drift.
   
 • Utarbeidelse av prosedyrer for håndtering av kjemikalier (Avvik)
  Eksisterende prosedyrer for håndtering av kjemikalier er utarbeidet etter annet lands regelverk. Det foreligger ikke samsvarsmåling/evaluering av prosedyrene som sikrer at de dekker gjeldende regelverkskrav.
   
 • Støyeksponeringsmålinger (Avvik)
  Det kunne ikke vises til at det var blitt gjennomført eller forelå planer for gjennomføring av 12 timers støydose målinger for personellgrupper som arbeider i områder med hørselskadelige støyverdier.
   
 • Arbeidsmiljøkompetanse og bedriftshelsetjeneste (BHT) (Avvik)
  Det kunne ikke dokumenteres tilstrekkelig kompetanse innen helsetjenester og arbeidsmiljø.
   
 • Organisering av arbeidsmiljøutvalg (Avvik)
  Det forelå ikke styrende dokumenter som beskrev organiseringen (sammensetningen) av det felles stedlige arbeidsmiljøutvalget (FSAMU) på Floatel Superior.
   
 • Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i driftsfasen (Forbedringspunkt)
  Det forelå ikke styrende dokumenter som beskrev hvordan kartlegging av arbeidsmiljøforhold skal organiseres og gjennomføres når innretningen har vært i operasjon en tid.
   
 • Sikkerhetsinspeksjoner og vernerunder (Forbedringspunkt)
  Det forelå ikke styrende dokumenter som beskrev hvordan sikkerhetsinspeksjoner og vernerunder var tenkt organisert og gjennomført for løpende overvåking av HMS tilstand på innretningen når denne kommer i operasjon.
   
 • Sikkerhetsmøter (Forbedringspunkt)
  Det forelå ikke styrende dokumenter med krav til organisering og gjennomføring av sikkerhetsmøter for personellet på innretningen når innretningen kommer i operasjon.
   
 • HMS og arbeidsmiljøprogram (Forbedringspunkt)
  Det forelå ikke utarbeidet noe HMS- eller arbeidsmiljøprogram for å beskrive selskapets planlagte HMS aktiviteter når innretningen kommer i operasjon.

Beredskapsmessige forhold

 • Barrierer (Forbedringspunkt)
  Det var manglende kjennskap i organisasjonen til hva som er definert som barrier.
   
 • Uforenelige arbeidsoppgaver (Forbedringspunkt)
  Det er ikke utført vurderinger som sikrer at personell i beredskapslagene ikke får uforenelige oppgaver.
   
 • Trening og øvelse (Avvik)
  Det skilles ikke mellom trening og øvelser, og frekvensen for trening og øvelser ikke i henhold til regelverket.
   
 • Aksjonsplaner for definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU) (Avvik)
  Det er ikke etablert aksjonsplaner i beredskapsplanen.
   
 • Ytelseskrav til beredskapen om bord (Avvik)
  Det er ikke etablert virksomhetsspesifikke ytelseskrav til beredskap (VSKTB) om bord.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77