Gå til hovedinnhold

SUT til Floatel Superior – om Ptils saksbehandling

Floatel International AB fikk 22. desember 2010 Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Floatel Superior. Vedtaket om å gi SUT var basert på de opplysningene som ble gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.


I etterkant av stabilitetshendelsen på Floatel Superior 7. november 2012, har det i media vært reist spørsmål ved Ptils saksbehandling av søknad om SUT for Floatel Superior. Her følger en oversikt over sentrale deler av vår saksbehandling i denne saken.

SUT er et vedtak fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. I dag har 49 flyttbare innretninger fått SUT. Før en innretning får SUT er den gjenstand for grundig saksbehandling hos myndighetene.

Det er ikke uvanlig at det identifiseres avvik eller forbedringspunkt under en SUT-behandling, men når SUT blir gitt skal disse forholdene være rettet opp.

Milepæler i saksgangen:

  • Ptil mottok SUT-søknad for Floatel Superior fra Floatel International 10. august 2010.
  • SUT-søknad ble oversendt Sjørfartsdirektoratet 12.8.2010, sammen med anmodning om bistand innenfor relevante fagområder
  • 4.10. – 6.10. 2010 gjennomførte Ptil et tilsyn om bord på innretningen med bistand fra Sjøfartsdirektoratet. Tilbakemelding med observasjoner angående maritime forhold ble mottatt fra Sjøfartsdirektoratet 14.10.2010. Ptil videreformidlet bl.a 15.10.2010 disse observasjonene til Floatel International og ba om redegjørelse for hvordan forholdene ville bli ivaretatt.
  • Tilbakemelding fra Floatel International ble mottatt 1.11.2010. Svaret, inkludert angivelse av planer og tidsfrister, for korrigering av avdekkede forhold ble vurdert som tilfredstillende. Ptil fikk bekreftelse fra Floatel International at alle forhold som var identifisert i Sjøfartsdirektoratets tilbakemelding relatert til maritime forhold ville bli korrigert før innretningen ble tatt i bruk – med unntak av ett forhold hvor Ptil ga et formelt vedtak om unntak. Dette forholdet er ikke sikkerhetskritisk.
  • SUT ble anbefalt utstedt fra Sdir basert på deres bistand og innenfor deres områder 21.12.2010
  • 22. desember 2010 fikk Floatel International Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Floatel Superior.

Samsvarsuttalelse til Floatel Superior.

SUT-ordningen ble innført i 2000, og er et viktig verktøy for oppfølging av flyttbare innretninger.

Ordningen er basert på tillit og klar ansvarsplassering.

Det er redernes ansvar å holde organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand i henhold til regelverket. Rederen har også ansvar for samsvarsmålingen og skal kunne dokumentere at kravene i regelverket er innfridd. Myndighetene etterprøver dette, blant annet gjennom tilsyn.

Når Ptil har gitt SUT, innebærer det at myndighetene stoler på at rederen lever opp til sitt ansvar.

Innføringen av SUT har medført bedre arbeidstakermedvirkning, og økt regelverkskompetanse også blant arbeidstakerne. Ordningen har gitt rederne mer kompetanse og forbedret kjennskap til teknisk tilstand på egne innretninger.

SUT-ordningen har også generelt bidratt til forbedret teknisk tilstand på flyttbare innretninger.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77