Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Transocean Offshore Ltd NUF for Transocean Spitsbergen

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Spitsbergen.


Transocean Offshore Ltd NUF fikk 26.10.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Transocean Spitsbergen.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Fakta om Transocean Spitsbergen
Transocean Spitsbergen (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen Aker H-6e. Den er bygget i 2009 ved Aker Stord, er registrert på Bahamas og har klasse i DnV.

Innretningen har tidligere fått SUT i juli 2009 (da med navnet Aker Spitsbergen). Ved eierskifte må det søkes om ny SUT, som følge av at SUT også omfatter selskapets styringssystem. 
 

Vedtak
Transocean Spitsbergen og relevante deler av Transocean Offshore Ltd NUFs organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean Offshore Ltd NUF sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden for Transocean Spitsbergen gjennomførte Ptil tilsyn med Transocean Offshore.

Les mer her:
Tilsyn med selskapets styringssystem for oppfølging av arbeidsmiljøforhold på selskapets flyttbare innretninger.


Journal 2012/1290