Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Transocean Offshore Ltd NUF for Transocean Barents

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Barents.


Transocean Offshore Ltd NUF fikk 26.10.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Transocean Barents.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Fakta om Transocean Barents
Transocean Barents er en 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen H-6e. Den ble bygget ved verftet Aker Stord i Norge og ferdigstilt i 2009.

Transocean Barents eies og opereres av Transocean Norway, med hovedkontor i Stavanger.

Innretningen har tidligere fått samsvarsuttalelse (SUT) i 2009, da som Aker Barents. Ved eierskifte må det søkes om ny SUT, som følge av at SUT også omfatter selskapets styringssystem.
 

Vedtak
Transocean Barents og relevante deler av Transocean Offshore Ltd NUFs organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean Offshore Ltd NUF sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden for Transocean Barents gjennomførte Ptil tilsyn med Transocean Offshore.

Les mer her:
Tilsyn med selskapets styringssystem for oppfølging av arbeidsmiljøforhold på selskapets flyttbare innretninger.


Journal 2012/1431

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77