Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Rowan Drilling Norway AS for Rowan Norway

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Rowan Drilling Norway AS samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen Rowan Norway.


Rowan Drilling Norway AS fikk 21.12.12 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Norway.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Opplysningene verifiseres av Ptil gjennom utvalgte tilsynsaktiviteter. Når Ptil gir SUT skal alle sikkerhetskritiske avvik være rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Vedtak
Rowan Norway og relevante deler av Rowan Drilling Norway ASorganisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling Norway ASsørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden Rowan Norway gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les mer her:
Tilsyn med Rowan Norway

Dokument:
Brev til Rowan Drilling Norway AS

Journal 2012/995

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064