Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til COSL Drilling Europe AS for COSLPromoter

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt COSL Drilling Europe AS samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen COSLPromoter.


COSL Drilling Europe AS (COSL) fikk 6.11.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen COSLPromoter.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Opplysningene verifiseres av Ptil gjennom utvalgte tilsynsaktiviteter. Når Ptil gir SUT skal alle sikkerhetskritiske avvik være rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Fakta om COSLPromoter
COSLPromoter er en halvt nedsenkbar dynamisk posisjonert boreinnretning av typen GM4000. Innretningen sammenstilles og bygges ved Yantai Raffles Shipyard (YRS) i Kina. Borepakken er levert av National Oilwell Varco (NOV) og bygget ved Nymo i Grimstad.
 

Vedtak
COSLPromoter og relevante deler av COSL Drilling Europe AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at COSL Drilling Europe AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden for COSLPromoter gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les mer her:
Tilsyn med ferdigstillelse av COSLPromoter
Tilsyn med COSLs prosjektering og bygging av boreinnretninger i Kina


Journal 2012/359

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77