Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med brønnoperasjoner og brønnteknologi - Island Constructor

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 13.4.2010 en tilsynsaktivitet om bord på innretningen Island Constructor mens innretningen lå ved kai i Ulsteinvik. Aktiviteten var rettet mot brønnutstyr og brønnoperasjoner. Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket.


Tilsynsaktiviteten på Island Constructor ble innledet med et oppstartmøte med påfølgende gjennomgang av selskapenes roller i alliansen. Tilsynsaktiviteten la spesielt vekt på systemer for oppfølging av kompetanse og familiarisering. Deretter ble det gjennomført en befaring på innretningen og samtaler med personell om bord. Etter en samtale med representanter for vernetjenesten ble tilsynsaktiviteten avsluttet med et oppsummeringsmøte.

Tilsynsaktiviteten ble godt tilrettelagt av Island Offshore.

Bakgrunn
Island Offshore søkte om samsvarsuttalelse (SUT) for brønnintervensjonsinnretningen Island Constructor 18.12.2009. Tilsynsaktiviteten var direkte relatert til Ptils arbeid med denne søknaden.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere forhold omkring brønnoperasjoner relatert til Island Offshores søknad om SUT for innretningen Island Constructor.

Resultat
Island Offshore Management og Island Offshore Sub Sea har en allianse med FMC og Aker Well Service for drift av Island Constructor som utfører lett brønnintervensjon på havbunnsbrønner. Roller og ansvar innen alliansen ble gjennomgått og spesielt forklart med hensyn på kompetanseoppfølging og familiarisering. Planlegging og operasjonsprosedyrer for brønnintervensjon ble presentert.

Tilsynslaget fikk et godt inntrykk av systematikken og samarbeidsforholdene om bord. Det ble ikke funnet avvik under tilsynet, men to forbedringspunkter er påvist.

Avvik
Ingen identifiserte avvik

Forbedringspunkter

Arrangement av drepe- og stimuleringslinjer
Linjer til drepe- og stimuleringsenhet var ikke av permanent karakter.
Begrunnelse:
Vi observerte at installert høytrykkslinje var av typen chiksan med ledd og hammerkoblinger. Disse var ikke permanent montert og sikret. Det er kjent at det har skjedd flere alvorlige personskader ved bruk av slikt usikret utstyr. Videre ble det observert at lavtrykkslanger var opphengt på en lite tilfredsstillende måte med hensyn på sikkerhet.

Materialhåndtering ved miksestasjon for borevæske
Transport av sekkematerialer.
Begrunnelse:
Det var ikke tilrettelagt for mekanisk sekketransport fra dekk og inn til miksebord. Sekkene måtte bæres inn manuelt gjennom en døråpning fra et nivå til et annet (trapp).

Annet
Det er nevnt i blant annet ”Technical specification- Island Constructor, datert 7.4.2009 rev. 5, som er en del av SUT-dokumentasjonen, ” at innretningen også er tenkt å kunne utføre kveilerørsoperasjoner gjennom stivt stigerør. Det ble opplyst under tilsynsaktiviteten at dette ikke var planlagt i overskuelig fremtid verken på norsk sokkel eller andre steder.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064