Gå til hovedinnhold

RNNP - Akutte utslipp

Ptil har hvert år siden 2010 utgitt rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – akutte utslipp, også kalt RNNP AU.


Arbeidet med RNNP-AU bygger på erkjennelsen av at det ofte er samme mekanismer som ligger bak hendelser og ulykker, uavhengig av deres konsekvens. Det kan være små forskjeller i omstendigheter som avgjør om de kun får økonomiske konsekvenser eller om de også rammer mennesker og/eller fører til forurensning.
 
Det er i stor grad de samme barrierer som må være effektive for å hindre hendelsene, varsle om faresignaler og redusere utvikling av hendelser til ulykker. Sikkerhetsarbeid bidrar altså til å forhindre ulike typer ulykker og redusere ulike typer risikoer; personellrisiko og risiko for akutte utslipp.
 
Utnytter allerede innsamlet data
RNNP-AU krever ikke innsamling av flere data, men utnytter datadatamaterialet som allerede samles inn i forbindelse med RNNP og i EPIM-databasen.
 
Rapporten formidler informasjon om hendelser, tilløpshendelser og vurderinger av ulykkesrisiko, som tilrettelegger for at partene kan ta relevante diskusjoner og beslutninger for å:
Verktøy for målrettede spørsmål
RNNP-AU er et viktig verktøy for å handle proaktivt og målrettet for å forbedre sikkerhet. Det er derfor viktig å unngå feiltolkning av resultater. Det kan brukes til å stille gode målrettede spørsmål om viktige deler av forsvarsverket som er etablert for å unngå ulykker, ikke til å gi forsikringer om dette forsvarsverket.
 
En kommer ikke vekk fra at sikkerhet skapes og gjenskapes kontinuerlig i hver enkel aktivitet.
 
Hva kan RNNP-AU brukes til - og ikke brukes til?

RNNP-AU er et verktøy for å

  • formidle viktig informasjon om hendelser, tilløpshendelser og barrierer.
  • få bedre oversikt over utfordringer tilknyttet hovedprioriteringene.
  • klargjøre hva som er relevant å drøfte eller følge opp for å bedre forebygge hendelser og ulykker som kan føre til (blant annet) akutte utslipp.

Det er stor usikkerhet om hva informasjon om hendelser, tilløpshendelser og barrierer sier om risiko.