Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper på Borgland Dolphin

Petroleumstilsynet førte tilsyn med Dolphins og Halliburtons arbeid med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper i egen virksomhet. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.


Verifikasjon offshore på Borgland Dolphin (foto) ble gjennomført 22. – 24.06.2010.

Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for de aktuelle gruppene var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold var fullt ut forsvarlige.

Vi la spesielt vekt på hvordan Dolphin og Halliburton vurderte betydningen av rammebetingelser for risiko for entreprenøransatte grupper. Dolphin identifiserte mekanikere som en risikoutsatt gruppe. Halliburton identifiserte sementere.

Vi startet tilsynsaktiviteten med et oppstartsmøte på land 17.9.2009. Statoil (som den gang var operatør for Borgland Dolphin), Dolphin og Halliburton ga på dette møtet en presentasjon som vektla følgende forhold:

 1. Hvilke grupper vurderes som potensielt mest risikoutsatte på Borgland Dolphin (en gruppe hos Dolphin og en gruppe hos Halliburton) og på hvilken bakgrunn har en gjort denne vurderingen
 2. Hvilke kartlegginger og vurderinger av arbeidsmiljøfaktorer enkeltvis og samlet (jf aml § 4-1 om fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet) er gjennomført for gruppene?  Både risiko for personskade og sykdom skal inngå i denne vurderingen
 3. Oversikt over forekomst og vurdering av arbeidsbetinget sykdom og skade hos gruppene
 4. Redegjørelse for hvilke rammebetingelser gruppene arbeider under, og en vurdering av hvordan disse kan påvirke risiko og håndtering av risiko
 5. Oversikt over hva som gjøres for å håndtere risiko (for skade og sykdom) identifisert i forhold til gruppene, herunder:
  -    Prioritering og implementering av tiltak ut fra arbeidsmiljøvurderinger og kartlegginger
  -    Verifikasjon fra selskapenes side for å se til at tiltak er gjennomført og virker etter hensikten
  -    Arbeidstakermedvirkning
  -    Opplæring og kompetanse
  -    Ansvar og rollefordeling mellom operatør, reder, entreprenører og underleverandører.
 6. En oversikt over de viktigste elementene i kontraktene mellom Statoil, Dolphin og Halliburton som har direkte eller indirekte innvirkning på sikkerheten for personell, både i storulykkes- og individperspektiv.

Bakgrunn
Dette tilsyn inngår i Ptils hovedprioritering for 2009 og 2010: Risikoutsatte grupper. Dette har også vært en av Ptils hovedprioriteringer i 2007 og 2008.

I perioden 2007 – 2008 gjennomførte Ptil en tverrgående tilsynsaktivitet rettet mot syv operatører og åtte entreprenører i kontrakt. Tilsynsaktiviteten var rettet mot selskapenes systematiske arbeid med å utvikle et helhetlig bilde av risiko for grupper, utvikling av tiltak og samarbeid mellom operatør og entreprenør i dette arbeidet.

Videre var vi også opptatt av at selskapene skulle vurdere hvilken betydning rammebetingelser har for risiko.

En hovedkonklusjon fra Ptil sine tilsynsaktiviteter på dette området er at entreprenøransatte grupper har en betydelig svakere posisjon i forhold til flere av elementene innen HMS-styring enn operatøransatte grupper.

Det har kommet fram at rammebetingelser som f.eks kontraktsforhold, økonomiske forhold og arbeidsorganisering kan bidra til at entreprenørgrupper kommer dårligere ut.

Redere var ikke inkludert i tilsynsaktiviteten i perioden 2007 og 2008 og vi ønsket derfor å inkludere redere i en av tilsynsaktivitetene rettet mot ivaretakelse av risikoutsatte grupper i 2009.

Mål
Målet for Ptils satsning i 2009 var å bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

Målet for denne tilsynsaktiviteten var å verifisere at:

Resultat
Tilsynet var godt tilrettelagt og vi ble møtt med åpenhet og velvilje.

Vi observerte også at arbeidsmiljøforhold på flere områder var fulgt opp på en god måte.

Blant annet var det gjennomført kartlegginger av kjemikalieeksponering og områdestøy for begge gruppene. Det var også gjennomført flere forbedringstiltak på arbeidsmiljøområdet, blant annet:

Det ble identifisert ett avvik fra regelverket under tilsynet:

Det ble identifisert fire forbedringspunkter: