Gå til hovedinnhold

Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Kollsnes

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 2.-4.11.2009 tilsyn med Statoil og utvalgte entreprenørers styring av arbeidsmiljøforhold på Kollsnes. Vi identifiserte tre avvik fra regelverkskrav og to forbedringspunkter.


Vi så blant annet på hvordan Statoil, Aibel og Norisol, gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø, identifiserte og fulgte opp isolatører og stillasarbeidere som risikoutsatte grupper.

Malere/overflatebehandlere ansatt i BIS var også inkludert i tilsynsaktiviteten.

Vi vurderte samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører i arbeidet med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper.

Vi har engasjert konsulenter fra Occupational Hygiene Solutions (OHS) som deltok i tilsynet. OHS har utarbeidet en risikoprofil for gruppen isolatører.

Tilsynet baserer seg på følgende lover og forskrifter:

 • Arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter på arbeidsmiljøområdet (aml)
 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift)
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Om Kollsnesanlegget
Gass fra Kvitebjørn ilandføres og behandles i NGL-anlegget (Natural Gas Liquid) på Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland (bildet).

Kollsnes (source: Gassco)

Gassen komprimeres på Kollsnes før den sendes til kontinentet. Gassco er operatør for Kollsnes. Statoil er teknisk tjenesteyter og står for den daglige driften av anlegget.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet inngår i en av våre hovedprioriteringer for 2009: Risikoutsatte grupper. Dette har også vært en av våre hovedprioriteringer i 2007 og 2008 og vil bli videreført til 2010. Målet for vår satsing i 2009 er:

Vi skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å

 • følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst
 • bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko
 • følge opp at selskapene i felleskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper

Risikoutsatte grupper har også vært en av våre hovedprioriteringer i 2007 og 2008. I denne perioden gjennomførte vi flere aktiviteter, blant annet en tverrgående tilsynsaktivitet med syv operatører og åtte entreprenører i kontrakt.

En hovedkonklusjon fra aktivitetene på dette området er at entreprenøransatte grupper har en betydelig svakere posisjon i forhold til flere av elementene innen HMS-styring enn operatøransatte grupper.

Det har kommet fram at rammebetingelser som for eksempel kontraktsforhold, økonomiske forhold og arbeidsorganisering kan bidra til at entreprenørgrupper kommer dårligere ut.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere hvordan Statoil, Aibel, Norisol og BIS identifiserer og følger opp risikoutsatte grupper gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø.

Resultat av tilsynet
Vi observerte flere gode tiltak og prosesser på HMS-området, men identifiserte følgende avvik fra regelverkskrav:

 • For gruppene isolatører og stillasarbeidere er risiko for sykdom og skade knyttet til faktorer i arbeidsmiljøet mangelfullt kartlagt og vurdert
 • Ansatte hos Norisol har ikke fått systematisk opplæring og informasjon om arbeidsmiljørisiko
 • Det er ikke i tilstrekkelig grad sikret at arbeidet legges til rette og at det gjennomføres tiltak slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger unngås for isolatører og stillasarbeidere

Følgende forbedringspunkt ble identifisert:

 • Det er uklar rolleavklaring mellom ulike bedriftshelsetjenester (BHT)/ Statoils helse og arbeidsmiljøavdeling (HAM-avdeling) med hensyn til ansvar for kartlegging, risikovurdering og oppfølging av entreprenører/underleverandører
 • Det er uklare kommunikasjonskanaler for utveksling av HMS-informasjon mellom BHTer/HAM-avdeling og mellom BHTer og ansatte.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/795