Gå til hovedinnhold

Risikoutsatte grupper

Selskapene skal redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å videreutvikle rammebetingelser og gjennomføre konkrete tiltak.


Bilde av offshorearbeidere

Risiko for arbeidsbetinget skade og sykdom er ulikt fordelt blant yrkesgrupper i petroleumsnæringen.

Sykdom og arbeidsbetinget skade gir store menneskelige og økonomiske kostnader - for samfunnet, selskaper og enkeltpersoner.

Rammebetingelser begrenser ofte muligheter til å redusere risiko. Selskapene gjennomfører i for liten grad robuste risikoreduserende tiltak for særlig risikoutsatte grupper, og står tilbake når det gjelder utvikling og anvendelse av ny teknologi.

Næringen må gjøre følgende:

 • Videreutvikle gode rammebetingelser som understøtter et høyt HMS-nivå og er forenlig med kompetanse og kapasitet.
   
 • Selskapene må videreutvikle et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og bruke kunnskap aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst.
   
 • Rederne/boreentreprenørene må i større grad ta ansvar for å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper på flyttbare innretninger.
   
 • Selskapene må utvikle prosessene for vurdering og beslutning av tiltak, herunder utvikling og anvendelse av ny teknologi.
   
 • Selskapene må gjennomføre risikoreduserende tiltak for særlig risikoutsatte grupper og følge opp effekten av disse.
   
 • Næringen må framskaffe mer kunnskap om risikoforhold for innleide og utenlandske arbeidstakere, blant annet for å forebygge sosial dumping.
   
 • Partene må ta en mer aktiv rolle i arbeidet med å redusere risiko for risikoutsatte grupper.

Vi skal i 2013:

 • Fortsette oppfølgingen av næringens arbeid med særlig risikoutsatte grupper. Vi vil her legge vekt på selskapenes gjennomføring av konkrete tiltak som gir redusert risiko.
   
 • Vektlegge oppfølging av redererne/boreentreprenørene og spesielt se på risikoutsatte grupper på flyttbare innretninger.
   
 • Tydeligere adressere beslutningstakere i selskapenes innkjøps- og kontraktsmiljøer.
   
 • Fortsette å utvikle, systematisere og formidle kunnskap som kommer fram gjennom vår oppfølging og annet kunnskapstilfang.
   
 • Vurdere en utvikling av regelverket basert på erfaringer fra arbeidet med risikoutsatte grupper og rammebetingelser.