Gå til hovedinnhold

Kjemisk krafttak

Etter flere år med problembeskrivelser og kritikk er petroleumsnæringen nå på offensiven for å redusere kjemikalierisiko.


Et eget bransjeprosjekt, med en partssammensatt styringsgruppe, bruker nå betydelige ressurser på ulike aktiviteter som skal styrke risikostyringen og øke kunnskapen på kjemikalieområdet.

I tillegg kommer den innsatsen selskapene bruker på egeninitierte aktiviteter.

Slik skal det være
- Bransjeprosjektet er uten tvil et tyngdepunkt i forbedringsarbeidet, sier fagleder for arbeidsmiljø i Ptil, Sigvart Zachariassen.

Og slik skal det være. Det er selskapene som har ansvar for at bestemmelsene i kjemikalieregelverket følges opp.

På bransjenivå kan en sikre nødvendig koordinering og utnyttelse av kunnskaper på tvers av selskapene.

Etter to år i forbedringsmodus, blant annet som følge av arbeids- og inkluderingsministerens personlige engasjement som innpisker overfor næringen i 2007, hadde Ptil et statusmøte med flere operatørselskaper i desember 2009.

- Vi er fornøyd med mye av det selskapene gjør. Det er ikke tvil om at kjemisk helserisiko står høyt oppe på HMS-planene, sier Zachariassen.

Han er likevel i tvil om saken har høy nok prioritet på ledelsesagendaen.

- Når vi vurderer framdrift og substans i bransjeprosjektets nøkkelaktiviteter, ser det for oss ut som om selskapene ikke gjør nok for å sikre at det kommer ut resultater de kan bruke i sitt forbedringsarbeid.

Bransjen har et stort og solid kunnskapsmiljø innenfor kjemikalieområdet. Likevel ser vi at det er en vei å gå når det gjelder å utnytte denne kompetansen til forbedringsinitiativer og koordinert samhandling, sier Zachariassen og legger til at troen på hva konsulenter kan utrette, ofte synes å være i overkant stor.

Forskjeller
Da operatørselskapene la fram status for sitt arbeid på kjemikalieområdet, snakket de mye om risiko for egne ansatte, men langt mindre om hva de gjør for å bedre kjemisk arbeidsmiljø for grupper entreprenøransatte.

Tilsynserfaringer fra Ptils satsing på risikoutsatte grupper peker på at grupper av entreprenøransatte er utsatt for arbeidsmiljørisiko i større grad enn operatøransatte. Dette gjelder også kjemisk arbeidsmiljø.

- Det er ikke tilstrekkelig at operatørene stiller krav til entreprenørselskapene om å oppfylle krav i regelverket. De må også selv følge opp, legge til rette og finne løsninger som sikrer alle grupper et forsvarlig arbeidsmiljø, understreker Zachariassen.