Gå til hovedinnhold

Delte erfaringer om bruk av arbeidsmiljøkompetanse i HMS-arbeidet

Tirsdag 7. juni arrangerte Ptil seminar om bruk arbeidsmiljøkompetanse/ bedriftshelsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Seminaret satt søkelys på hvordan næringen kan bli bedre i stand til å anvende arbeidsmiljøkompetanse i HMS-arbeidet.


Fagspesialister innen arbeidsmiljøområdet spiller en nøkkelrolle i det systematiske arbeidet for å redusere skader og sykdom. De kartlegger arbeidsmiljøfaktorer og utfører risikovurderinger som utgjør viktige deler av beslutningsgrunnlaget for forebyggende tiltak. Uten dem bryter styringssløyfen sammen.

Likevel er det ofte en konklusjon i Petroleumstilsynets rapporter at det ikke er gjennomført kvalifisert kartlegging og risikovurdering.

Tema som kom opp på seminaret var blant annet bruk av fagkompetanse, utvikling av verktøy for kartlegging og risikovurdering, oppfølging av innleide arbeidstakere og bruk av kontrakter i oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper.

Vi fikk gjennom de ulike presentasjonene belyst utfordringer, muligheter og løsninger sett ut fra de ulike aktørenes ståsted.

Ett viktig spørsmål var også hvordan operatører og entreprenører kan sikre god oppfølging av arbeidsmiljøforhold i alle ledd i kontraktskjeden, og hvordan en kan avklare roller og ansvar i dette arbeidet.

Operatørs påseansvar og samordningsplikt var et tema. Entreprenører opplever at det kan være vanskelig å sikre god oppfølging av egne ansatte, spesielt ”nomadene” som ikke har ett fast arbeidssted. De etterlyser en bedre tilrettelegging og eventuell bistand fra operatør i dette arbeidet.

Ptil trakk fram at det har skjedd mye godt arbeid i kjølvannet av prioriteringen av risikoutsatte grupper (RUG) og at det er positivt at kunnskap og erfaringer deles i bransjen.

Se presentasjoner i høyre spalte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Irene B. Dahle, sjefingeniør
E-post: IreneB.Dahle@ptil.no