Gå til hovedinnhold

Risikoutsatte grupper

Selskapene skal videreføre arbeidet med å redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper i næringen.


Risiko for arbeidsbetinget skade og sykdom er ulikt fordelt blant yrkesgrupper i petroleumsnæringen.

Sykdom og arbeidsbetinget skade gir store menneskelige og økonomiske kostnader - for samfunnet, selskaper og enkeltpersoner.

Rammebetingelser som kontraktsforhold, økonomiske betingelser, arbeidsorganisering, kapasitet og kompetanse begrenser ofte muligheter til å redusere risiko.

Arbeidet med å redusere risiko for skade og sykdom for risikoutsatte grupper må videreføres og forankres i næringen. Konkrete tiltak må iverksettes.

Næringen

 • Næringen må videreutvikle gode rammebetingelser som understøtter et høyt HMS-nivå, som også er forenlig med kompetanse og kapasitet hos entreprenørene.
   
 • Næringen må få mer kunnskap om risikoforhold for innleide og  utenlandske arbeidstakere,  blant annet for å forebygge sosial dumping. Innleide arbeidstakere må sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Det er også nødvendig å klargjøre rolle og ansvarsavklaring i oppfølgingen av disse gruppene.
   
 • Rederne må i større grad ta ansvar for å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper på flyttbare innretninger
 • Selskapene må få oversikt over og ta i bruk teknologier eller tekniske løsninger med potensial for risikoutsatte grupper
   
 • Partene må ta en mer aktiv rolle i arbeidet med å redusere risiko for risikoutsatte grupper

Petroleumstilsynet

 • Vi skal i 2014 fortsette oppfølgingen av næringens arbeid med risikoreduksjon for særlig risikoutsatte grupper.
   
 • Vi vil bidra til at kunnskap som er framkommet gjennom selskapenes og myndighetenes oppfølging systematiseres og formidles til næringen.
   
 • Blant områdene vi gir spesiell oppmerksomhet i 2014, er prosjekter med stor bruk av innleid personell. Ptil vil også vektlegge redernes ansvar og oppfølging av risikoutsatte grupper på flyttbare innretninger.
   
 • Vi vil arbeide for at næringen får økt bevissthet om betydningen av rammebetingelser for risikoutsatte grupper.
   
 • Vi vil også vurdere en utvikling av regelverket basert på erfaringer fra risikoutsatte grupper og rammebetingelser.