Gå til hovedinnhold

Arbeidsbetinget sykdom i petroleumsvirksomheten

I løpet av 2009 mottok Ptil 658 meldinger om arbeidsbetinget sykdom. Dette er noe mindre enn året før, da det ble mottatt 888 meldinger. Fortsatt står støybetinget hørselstap og muskel- og skjelettlidelser for de aller fleste sykdomstilfellene.


Melding om støybetinget hørselstap økte markert i 2007 og 2008, i 2009 var det derimot en reduksjon i antall innmeldte meldinger.

Støybetinget hørselstap
Støylidelser avdekkes for det meste gjennom målrettede undersøkelser, og antall meldte tilfeller avhenger av hvor mange slike undersøkelser som er gjennomført og hvilke kategorier arbeidstakere som er undersøkt.

Eksponering for støy er imidlertid fortsatt et problem, særlig innenfor visse typer aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

Last ned figuren som pdf

Muskel- og skjelettlidelser utgjorde en stor diagnosegruppe både i 2008 og 2009. Antall tilfeller i denne gruppen har stabilisert seg de to siste år.

Muskel- og skjelettlidelser
Ser vi bort fra kategorien hørselstap, står muskel- og skjelettlidelser for over 66 prosent av de øvrige tilfellene av arbeidsbetinget sykdom. Petroleumsvirksomheten skiller seg imidlertid ikke vesentlig fra annen industri- og næringsvirksomhet i Norge med hensyn til forekomsten av slike lidelser. De to viktigste årsaksgruppene for muskel- skjelettlidelser er tunge byrder eller løft og repetitivt, monotont arbeid, som står for nærmere 63 prosent av antall tilfeller.

At tunge løft utgjør en så stor andel kan synes vanskelig å forklare i lys av økt mekanisering, men viser desto tydeligere at det er viktig med god tilrettelegging av arbeidet.

Hud
Hudlidelser utgjør den tredje største diagnosegruppen. En stor del av tilfellene er håndeksem som følge av kontakt med oljebaserte produkter.

Toksiske effekter
Det ble meldt 24 tilfeller som kommer inn under diagnosegruppen toksiske effekter i 2009. Det er svak økning i forhold til året før, men en betydelig reduksjon sammenlignet med 2007.

Denne kategorien omfatter hovedsakelig personer som er blitt syke etter eksponering for gass, røyk eller damp. Det er satt søkelys på mulig sykdom som følge av slik eksponering, både fra myndighetenes og industriens side.

Ubestemte tilstander
Kategorien ”ubestemte tilstander” omfatter ulike symptomer som er vanskelige å klassifisere i en diagnosegruppe, men som likevel vurderes å være arbeidsbetinget.

Andre
I gruppen ”andre tilstander” finnes en samling av diagnoser med forholdsvis få forekomster, som ikke er inkludert i de andre gruppene. Av personvernhensyn er det ikke ønskelig å spesifisere disse diagnosene enkeltvis.

 

Last ned figuren som pdf

Figuren over viser hvordan de rapporterte tilfellene fordeler seg på ulike stillingskategorier.

For gruppen boring og brønnoperasjoner har andelen tilfeller gjennom flere år vist en varierende trend. I 2009 var 67 prosent av de innmeldte tilfellene støybetinget hørselstap og øresus og 16,5 prosent gjaldt tilfeller av muskel- og skjelettlidelser.

Den største endringen for prosentvis andel innmeldte tilfeller fra 2008 til 2009 ser vi i boring og brønnoperasjoner. Her var det en økning på innmeldte tilfeller fra 12 prosent i 2008 til 17 prosent i 2009.

Støybetinget hørselstap og øresus var den største diagnosegruppen både innenfor administrasjon, boring og vedlikehold med henholdsvis 74 prosent, 67 prosent og 63 prosent av de innmeldte tilfellene av arbeidsbetinget sykdom.

Når det gjelder forpleiningsansette var det lidelser knyttet til muskel og skjelett som dominerte. Nær 64 prosent av de rapporterte tilfellene utgjorde denne diagnosegruppen i 2009.