Gå til hovedinnhold

Risikoutsatte grupper -analyser av risikoeksponering ved bruk av spørreskjemadata

I 2014 satte Petroleumstilsynet i gang en flermetodisk studie som skulle se nærmere på risikoutsatte grupper (RUG) i petroleumsnæringen ved bruk av spørreskjemadata fra RNNP 2001–2013.


Hensikten med studien var å undersøke hvordan risiko og forskjellige HMS-forhold knyttet til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og sikkerhetsklima varierer over tid i ulike grupper.

Resultatene viste sammenhenger mellom egenrapportering på alle HMS-forholdene og egenrapporterte negative utfall som arbeidsulykke med personskade, arbeidsrelatert sykefravær og helseplager forårsaket av ens arbeidssituasjon.

Enkelte stillinger er mer risikoutsatte enn andre, yngre mer utsatt enn eldre, og det var forskjeller mellom operatør- og entreprenøransatte, mellom midlertidig og fast ansatte, og utenlandsk og norsk personell.

Det er også sterke sammenhenger mellom det å oppleve omorganisering, nedbemanning og prosesser med oppsigelser, og sannsynligheten for å bli utsatt for en egenrapportert arbeidsulykke med personskade.

Risikoutsatte grupper (RUG) 
Risikoutsatte grupper har vært blant Petroleumstilsynets hovedprioriteringer fra 2007 til 2014. Fokuset på RUG bunner i at en gjennom tilsyn og ulike kartlegginger har sett at risiko er ulikt fordelt mellom personellgrupper i petroleumsnæringen. Enkelte grupper er høyere eksponert for arbeidsulykker med personskader, arbeidsbetinget sykefravær og helseplager.