Gå til hovedinnhold

RNNP: Vedlikehold med store variasjoner

Årets utgave av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) gir for første gang en oversikt over tilstanden for vedlikehold på innretningene på sokkelen og på landanleggene. De innrapporterte tallene viser at det er store forskjeller med hensyn til graden av merking og klassifisering av systemer og utstyr, etterslep for forebyggende vedlikehold og utestående korrigerende vedlikehold. Dette gjelder også for sikkerhetskritiske systemer og utstyr.


Vedlikehold er en av de viktigste forutsetningene for forsvarlig virksomhet. For å kunne opprettholde forsvarlig teknisk tilstand må utstyr og systemer vedlikeholdes på riktig måte og til riktig tid.

God vedlikeholdsstyring har positiv innvirkning på sikkerhetsnivå og regularitet. Mangelfullt vedlikehold kan derimot være en direkte årsak til alvorlige hendelser.

Om datagrunnlaget
Ptil gjør oppmerksom på at det hefter en viss usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for vedlikehold. Tallene presenteres slik selskapene har rapportert dem inn.

At dette er første gang denne type data blir samlet inn i forbindelse med RNNP, kan også påvirke kvaliteten.

Krav i regelverket og innrapporterte data
I regelverket settes krav til at alt utstyr på en innretning skal merkes (”tagges”) og klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.

Klassifiseringen skal legges til grunn for vedlikeholdet. Dessuten er det krav til at bruk av innretninger/landanlegg skal ta hensyn til statusen for vedlikehold, blant annet med tanke på bidragsytere til risiko.

Operatørene ble bedt om å oppgi data for beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyring:

 • *Antall merket ("tagged") utstyr totalt
 • *Antall "tag" som er klassifisert
 • *Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk
 • Klassifisering sist utført

og for status for utført vedlikehold:

 • Antall timer forebyggende vedlikehold (FV)
 • Antall timer korrigerende vedlikehold (KV)
 • Antall timer modifikasjoner og prosjekt
 • Antall timer revisjonsstans
 • *FV etterslep, antall timer totalt
 • *FV etterslep, antall timer HMS-kritisk
 • *KV utestående, antall timer totalt
 • *KV utestående, antall timer HMS-kritisk

*RNNP-rapporten konsentrer seg om rapporteringsklassene med stjerne.

Data er samlet inn fra i alt 71 produksjonsinnretninger, 27 flyttbare innretninger og åtte landanlegg.

Til sammen gir dette et viktig bilde av tilstanden når det gjelder vedlikehold og vedlikeholdsstyring på norsk sokkel.

Ptil vil følge opp funnene som går fram av de innsamlede dataene. Vi forventer også at selskapene aktivt bruker denne informasjonen for å forbedre sin vedlikeholdsstyring. 

 

Produksjonsinnretninger

Merking og klassifisering

Oversikt over merket og klassifisert utstyr - produksjonsinnretninger

RNNP-tallene viser at de fleste produksjonsinnretningene har merket systemer og utstyr, men hele 18 av totalt 70 har ikke klassifisert disse/dette. Tallene viser at en fjerdedel av utstyret på innretningene dermed ikke har blitt risikovurdert i forhold til vedlikehold.

Slik klassifisering fremstår, er det vanskelig å danne seg et bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, hvor stort vedlikeholdsbehovet er, og hvor mye ressurser det krever.

 

Etterslep

Oversikt over etterslep av forebyggende vedlikehold (FV) - produksjonsinnretninger

Figuren viser etterslep for forebyggende vedlikehold, altså planlagt vedlikehold som ikke er utført. Dette omfatter også vedlikehold av HMS-kritisk(e) systemer og utstyr. 

Utestående

Oversikt over utestående korrigerende vedlikehold (KV) - produksjonsinnretninger

Figuren viser stor grad av utestående korrigerende vedlikehold. For noen innretninger er det utestående vedlikeholdet uvanlig høyt.

Selv om lite av dette utstyret er klassifisert som HMS-kritisk, er nivået av utestående vedlikehold svært høyt. Enkelte innretninger har opp mot 50 000 timer utestående korrigerende vedlikehold.

Etterslep i vedlikeholdet og utestående vedlikehold introduserer bidragsytere til risiko. Det er derfor viktig å føre streng kontroll med etterslepet og den risikoen det representerer. Risikoen skal være identifisert slik at beslutningsgrunnlaget for vurdering av tiltak blir optimalt. 

 

Flyttbare innretninger

Merking og klassifisering

Oversikt over merket og klassifisert utstyr - flyttbare innretninger

De fleste flyttbare innretningene oppgir lave tall for både merking og klassifisering av systemer og utstyr. Noen har nesten ikke merket og klassifisert i det hele tatt.

16 av 27 innretninger har under 10 000 ”tag”. Sju har under 5000. Én innretning står i null.

Tallene kan også tyde på at bare de nyeste flyttbare innretningene har merket ustyr i henhold til regelverket.

Situasjonen er ikke bedre med hensyn til graden av klassifisering. Uten tilfredsstillende klassifisering er det vanskelig å danne seg et bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, hvor stort vedlikeholdsbehovet er, og hvor mye ressurser det krever.

Tallene viser også at de fleste flyttbare innretningene kommer dårligere ut enn produksjonsinnretningene med hensyn til merking og klassifisering. Sett på bakgrunn av at systemer og utstyr skal merkes og klassifiseres med hensyn til de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvensene av potensielle funksjonsfeil, er dette alvorlig.

 

Etterslep

Oversikt over etterslep av forebyggende vedlikehold (FV) - flyttbare innretninger

Det er etterslep av forebyggende vedlikehold for noen av innretningene. Etterslepet omfatter også HMS-kritiske systemer og utstyr.

Etterslepet bør også ses i sammenhengen med graden av merking og klassifisering. Flyttbare innretninger har jevnt over lave tall når det gjelder merking og klassifisering av utstyr.

 

Utestående

Oversikt over utestående korrigerende vedlikehold (KV) - flyttbare innretninger

For noen flyttbare innretninger er det utestående vedlikeholdet høyt.

Etterslep i vedlikeholdet og utestående vedlikehold introduserer bidragsytere til risiko. Det er derfor viktig å føre streng kontroll med etterslepet og den risikoen det representerer. Risikoen skal være identifisert slik at beslutningsgrunnlaget for vurdering av tiltak blir optimalt.

 

Landanlegg
Ett av landanleggene hadde ikke data tilgjengelig.

Merking og klassifisering

Oversikt over merket og klassifisert utstyr - landanlegg

Figuren viser at de fleste har merket systemer og utstyr, men at ett av anleggene bare har klassifisert det HMS-kritiske utstyret (rapporterte ikke tall for total klassifisering). I slike klassifiseringstilfeller er det vanskelig å danne seg et bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, hvor stort vedlikeholdsbehovet er, og hvor mye ressurser det krever.

 

Etterslep

Oversikt over etterslep av forebyggende vedlikehold (FV) - landanlegg

For noen anlegg viser figuren stor grad av etterslep for forebyggende vedlikehold. Det er altså mye planlagt vedlikehold som ikke er utført, også for HMS-kritisk(e) systemer og utstyr.

Anlegg nummer 3 rapporterte ingen data.

 

Utestående

Oversikt over utestående korrigerende vedlikehold (fig)

Figuren viser stor grad av utestående korrigerende vedlikehold for noen av anleggene. For noen anlegg er det utestående vedlikeholdet uvanlig høyt.

Etterslep i vedlikeholdet og utestående vedlikehold introduserer bidragsytere til risiko. Det er derfor viktig å føre streng kontroll med etterslepet og den risikoen det representerer. Risikoen skal være identifisert slik at beslutningsgrunnlaget for vurdering av tiltak blir optimalt.

 

Kontaktinformasjon
Semsudin Leto, tilsynskoordinator
Epost: semsudin.leto@ptil.no