Gå til hovedinnhold

Risikofaktorer på land

Vi har myndighetsansvar for åtte petroleumsanlegg på land. Det omfatter tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø både på anleggene og tilknyttede rørledningssystemer.


Vi har myndighetsansvar for: Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya, Nyhamna og Slagentangen ... og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.

I tillegg kommer myndighetsansvar for tre planlagte gasskraftverk i Skogn, Hammerfest og Grenland med tilknyttede gassrørledninger.

Regelverk
Følgende forskrifter gjelder på land:

På landanleggene gjelder i tillegg krav i annet regelverk, se teknisk og operasjonell forskrift.

Risikofaktorer på landanlegg
Virksomheten på landanleggene er på noen områder vesentlig forskjellig fra virksomheten på sokkelen.

Dette gjelder særlig i utbyggingsfaser for nye anlegg som innbefatter fagområder innenfor tradisjonell anleggsvirksomhet, som sprenging, masseforflytning, kaianlegg, bygningskraner og annet anleggsmaskineri og utstyr. I tillegg kommer selvfølgelig det at landanleggene, ut fra sin geografiske beliggenhet, kan ha et nærere forhold til lokalsamfunnet. 

Nye utbygginger eller større ombygginger på landanleggene kjennetegnes i likhet med utbyggingsprosjekter på sokkelen av korte tidshorisonter og stramme budsjetter, noe som medfører at det foregår en rekke parallelle aktiviteter på byggeplassene med mange ulike aktører involvert. Dette nødvendiggjør en helhetlig styring med aktivitetene.

Integrering sokkel-land
Integrering mellom sokkel og land, innebærer for de fleste landanleggene at de er direkte tilknyttet den virksomheten som foregår på feltene de er knyttet opp til ved at de prosesserer gass og/eller kondensat fra disse feltene på samme måte som gass og kondensat prosesseres på innretninger. Det er dermed en gjensidig avhengighet mellom virksomheten som foregår på det enkelte landanlegg og de tilknyttede feltene.

Styringsmessig er det et klart avhengighetsforhold som blant annet kan innebære at dersom man får en alvorlig hendelse på et landanlegg, så vil det ha store konsekvenser for virksomheten på feltet og innretningen som er knyttet opp mot landanlegget og vise versa. En stans på landanlegget kan således medføre at produksjonen må stenges ned på en tilknyttet innretning. Det er også mulig å styre deler av virksomheten på innretninger fra kontrollrom på landanlegget.

Ut fra et behov for en helhetlig styring av risiko og fullverdig ivaretakelse av HMS, er det derfor en forutsetning at virksomheten på sokkelen og landanleggene sees i sammenheng og styres ut fra de samme prinsipper.

Risikobidrag til storulykker
De største risikobidragene til storulykker på landanleggene vil i driftsfasen være hydrokarbonlekkasje med etterfølgende brann og eksplosjon.

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)
Risikonivåprosjektet tar sikte på å måle og forbedre tilstanden innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land.

I 2006 ble landanlegg som vi har myndighetsansvar for inkludert i denne kartleggingen.