Gå til hovedinnhold

Vellykket seminar om risikoreduksjon og helhetlig HMS

Bakgrunnen for seminaret, som ble arrangert i samarbeid med Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) forrige uke, var viktigheten av å tenke helhetlig og balansert når man søker å redusere risiko for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Presentasjonene fra seminaret er publisert i artikkelen.


Helse, miljø og sikkerhet representerer ulike fagmiljøer og tilnærminger. Målet er likevel en helhetlig forståelse av de beslutningene som tas i forhold til helse, miljø og sikkerhet og hvordan disse påvirker hverandre. Det er derfor viktig å ha en god balanse mellom forskjellige hensyn i arbeidet med å redusere risiko.

Kjemikalier
Seminaret dekket en rekke tema, blant annet bruk, utvikling og regulering av kjemikalier. Både i Norge og EU-sammenheng, er dette et område hvor et balansert hensyn er vesentlig.

Ny teknologi
Videre ble det presentert eksempler på ny teknologi og teknologiutvikling som viser at det kan være mye å hente hvis helhetlig tenkning tas inn i teknologiutvikling og man tør satse på ny teknologi med en innebygd god balanse.  

I nye utbygginger må det også legges vekt på å tenke helhetlig for å fremme sikkerhet for både mennesker, miljø og materielle verdier.

Etter Deepwater
Ptil stilte også spørsmålet om Deepwater Horizon-hendelsen har gitt et høyere sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og materielle verdier.

Dette er et spørsmål uten et klart svar i dag. Det er samtidig ingen tvil om at ulykken har vært en påminnelse om at storulykker skjer og har store konsekvenser, noe som har ført til økt oppmerksomhet om viktigheten av et høyt sikkerhetsnivå, god risikostyring og robuste løsninger med innebygde sikkerhetsmarginer.

Presentasjonene fra seminaret finner du i høyre marg.