Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil etter løftehendelse på Troll C

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) varsel om pålegg etter granskingen av personskade i forbindelse med en løfteoperasjon på Troll C-innretningen 9. mai 2009.


Under en løfteoperasjon på Troll C-innretningen 9. mai 2009 kom en dekksarbeider i klem mellom konteiner hengende i krankrok og konteinerrekke på lastedekket.

Den skadede ble fraktet til Haukeland sykehus i helikopter, hvor det ble konstatert bruddskader og mindre indre blødninger.

Under marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen hatt fatal konsekvens.

Ptils gransking av hendelsen har påvist flere avvik fra regelverket:

  1. Mangelfull styring av kran- og løfteaktiviteter
  2. Mangelfull planlegging
  3. Manglende beskrivelse og kommunisering av roller og ansvar for HMS-koordinator/sykepleier
  4. Mangelfull stillingsbeskrivelse for operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner
  5. Mangelfull etterlevelse av styrende dokumenter for løfteoperasjoner

Med bakgrunn i avvik nr 1. varsles Statoil om følgende pålegg:

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) bokstav b, jf. lovens § 18-6 (1) om pålegg og andre enkeltvedtak, pålegges Statoil å gjennomgå rutiner for å sikre egnet deltakelse i risikofylte operasjoner.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Statoil om at eventuelle kommentarer til varsel om pålegg eller granskingsrapport skal oversendes Ptil innen 11.6.2010.

Videre har vi bedt om at brevene og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene.

Granskingsrapporten inneholder påviste avvik i tillegg til de som er grunnlag for varslet om pålegg. Den inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer.

Ptil har bedt Statoil om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan selskapet vurderer forholdene med potensial for forbedringer.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.