Gå til hovedinnhold

Notat om risikobegrepet i petroleumsvirksomheten

Med en ny presisering av risikobegrepet i regelverket håper Ptil å bidra til økt risikoforståelse og færre alvorlige hendelser. Et notat om hvordan risikobegrepet bør forstås og brukes er nå utarbeidet.

Ved å presisere at risiko er konsekvensene av virksomheten, med tilhørende usikkerhet, ønsker Ptil å unngå at viktige beslutninger tas på for tynt grunnlag.

-Vi må utvide horisonten og ta innover oss at det er en del overraskelser som kan inntreffe dersom situasjonsforståelsen er for snever, sier Bjørnar Heide, som har ledet arbeidet med det presiserte risikobegrepet i Ptil.

Usikkerhet må i større grad tas inn i risikoanalysene. Selskapene må systematisere og synliggjøre hva de vet og ikke vet.

Konsekvenser
Heide minner om hvor viktig det er å tenke helhetlig om risiko og se på hvilke konsekvenser som kan oppstå i hvert ledd av virksomheten.

- Risiko skapes ikke bare i den skarpe enden, men skal være med helt fra starten. Derfor står også konsekvenser av virksomheten sentralt i det presiserte risikobegrepet.

- De som legger rammebetingelser for en aktivitet, må tenke gjennom hva deres beslutninger har å si for sikkerheten. Det er selskapsledelsens ansvar, presiserer Heide.

Nytt notat
Etter ønske fra næringen, har Ptil utarbeidet et notat om hvordan risikobegrepet bør forstås og brukes.

- Flere har begynt å finne praktiske måter å håndtere dette på, men vi ser at det er behov for å tilrettelegge for bedre samsvar mellom regelverkets intensjoner og praksis.

- Det er næringen som til syvende og sist er ansvarlig for sikkerheten. Alle parter i petroleumsvirksomheten bør kontinuerlig reflektere over sin tilnærming og identifisere forbedringsbehov som fører til konkrete tiltak og økt sikkerhet.

Ptil jobber for tiden med et mer omfattende notat om risikostyring enn det som foreligger per i dag. Partene i næringen vil involveres i dette arbeidet.