Gå til hovedinnhold

Nye HMS-forskrifter til havs og på land

Nye forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg underlagt Petroleumstilsynets myndighetsområde, trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriftene med veiledninger er publisert i nettvennlig versjon både på norsk og engelsk på nettstedet vårt.


Petroleumstilsynet har ansvar for å utvikle og håndheve forskrifter som regulerer sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og tilhørende anlegg på land.

Rammeforskriften er fastsatt ved kongelig resolusjon. De utfyllende forskriftene er fastsatt av Petroleumstilsynet (Ptil), Helsedirektoratet, Mattilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Forskriftene på norsk og engelsk er publisert i nettvennlig versjon, med hyperlenker til relevante forskrifter og –veiledninger. Forskriftene foreligger også i PDF-format for nedlasting/utskrift.

Noen endringer i de nye HMS-forskriftene:
Det nye begrepet ”til havs” er hentet fra den nye arbeidsmiljøloven og erstatter tidligere begreper som ”kontinentalsokkelen” og ”sokkelen”.

Deler av det nye regelverket for virksomheten til havs og på landanlegg er nå felles gjennom en felles rammeforskrift og en felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten).

Begge disse forskriftene er utarbeidet med utgangspunkt i den reguleringen som var gjeldende for petroleumsvirksomheten på sokkelen.

Den midlertidige forskriften for landanlegg er opphevet.

De tekniske og operasjonelle kravene reguleres noe forskjellig til havs og på land, for den nye regelverksmodellen tar hensyn til behov for spesiell regulering av virksomheten, avhengig av hvor denne foregår. Det er derfor utarbeidet en ny teknisk og operasjonell forskrift for landanleggene.

Krav til ytre miljø er holdt utenfor teknisk og operasjonell forskrift.

Den gjeldende aktivitetsforskriften og den gjeldende innretningsforskriften, begge med mindre endringer, er videreført for virksomheten til havs.

Den nye regelverksmodellen ser altså slik ut:

  • en felles rammeforskrift til havs og på land, fastsatt ved kongelig resolusjon og håndhevet av departementene, Ptil, Klif og helsemyndighetene,
  • en felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten) til havs og på land, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene,
  • en teknisk og operasjonell forskrift på land (strukturen speiler innretningsforskriften og aktivitetsforskriften til havs), fastsatt og håndhevet av Ptil og helsemyndighetene,
  • en aktivitetsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere, og
  • en innretningsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde, sjefingeniør
E-post: hans.spilde@ptil.no