Gå til hovedinnhold

Regelverksforum

Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse-, miljø- og sikkerhetsregulering.


Regelverksforum er en partssammensatt gruppe, etablert av oss i Ptil i dialog med partene.

Hensikten er at forumet skal legge til rette for

 • informasjon, diskusjon, rådgivning og eventuelt tilbakemelding om arbeidet med utvikling og vedlikehold av rammesettende dokumenter for petroleumsvirksomhet.
  Eksempler på dette er
  • regelverksstrategi og regelverksarbeid
  • tilpasning til EU/EØS-regler
  • andre internasjonale rammeverk
  • normer osv. knyttet til helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
    
 • informasjon og diskusjon og om den praktiske implementeringen og bruken av HMS-forskriftene
   
 • utveksling av synspunkter på innhold i og erfaringer med gjennomføring av de enkelte regelverksarbeid

Følgende punkter settes på dagsorden når det er aktuelt:

 • planer for regelverksutvikling
 • mandater for det enkelte regelverksarbeid
 • statusrapportering i forbindelse med pågående regelverksarbeid
 • samarbeid om regelverksutvikling
 • koordinering av eksterne høringer
 • utkast til EU-direktiver/EØS-implementering
 • informasjon om prinsipielle fortolkninger
 • informasjon om normeringsarbeid
 • informasjon om høringsdokumenter utarbeidet hos andre aktører
 • informasjon fra partene om pågående aktiviteter av interesse for Regelverksforum
 • utdypende presentasjoner av viktige tema.

Andre emner relatert til rammesetting i petroleumsvirksomheten kan også være aktuelle.

Regelverksforum er sammensatt med representanter fra:

Forumet ledes av Petroleumstilsynet. Representanter fra de andre myndighetene deltar ved behov, og tar stilling til dette i forbindelse med møteinnkalling.

Møtene avholdes normalt med én representant til stede fra hver av partene. Norsk olje og gass kan møte med to representanter. Ytterligere representanter kan møte ved behov, forutsatt at vi blir informert om dette innen fastsatt møtedato.

Alle medlemmene kan melde inn saker til behandling, og kan bruke deler av møtet til presentasjon av forhåndsinnmeldte saker.

Regelverksforum avholder kvartalsvise møter, eller ved behov. I tillegg er gruppens medlemmer kopiadressat for sentrale brev med videre som berører gruppens områder.