Gå til hovedinnhold

Operatører og rettighetshaveres ansvar

Ptil har de siste årene sett at flere internasjonale aktører på norsk sokkel velger å sentralisere virksomheten sin rundt hovedkontoret. Vi ser derfor behov for å understreke hvilke formelle plikter som påligger store og små selskaper med tilstedeværelse i Norge.


Pliktene gjelder for alle operatører og rettighetshavere i Norge, uavhengig av størrelse.

KRAV TIL OPERATØR
Operatøren er den som på vegne av rettighetshaverne står for den daglige ledelsen av virksomheten i en tillatelse. Operatøren har et overordnet ansvar for at virksomheten foregår på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk.

Rammeforskriften § 12 om organisasjon og kompetanse stiller følgende krav:

 • Operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at petroleumsvirksomheten gjennomføres i tråd med regelverket.

Egen kompetanse
Regelverket gir operatørene stor frihet i forhold til hvordan de ønsker å organisere virksomheten sin, for eksempel gjennom bruk av eksterne ressurser for å utføre aktiviteter.

Et selskap er imidlertid ikke kvalifisert til å ivareta sine plikter etter HMS-regelverket uten selv å ha personell med kompetanse på området.

Det betyr at operatøren må ha egen kompetanse til blant annet å:

 • kvalifisere entreprenører som utfører arbeid av betydning for helse, miljø og sikkerhet
   
 • definere oppdraget for disse entreprenørene
   
 • ta stilling til kvaliteten på produktene eller tjenestene som entreprenørene leverer
   
 • ta beslutninger som er nødvendige for at virksomheten som helhet foregår forsvarlig
   
 • definere om, og på hvilke områder det er behov for å gjennomføre verifikasjonsaktiviteter (oppfølging) i egen organisasjon og hos entreprenørene
   
 • bestemme verifikasjonsgrunnlaget for den samlede petroleumsvirksomheten
   
 • foreta en samlet vurdering av resultatene fra de gjennomførte verifikasjonene
   
 • lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved fare- og ulykkessituasjoner.


Grenser mellom operatør og eksterne leverandører
Operatøren kan delegere enkelte oppgaver til eksterne leverandører.

Operatør må like fullt selv foreta vurderinger og beslutninger på strategisk nivå, for eksempel ved tredjelinje beredskap og kommunikasjon av slike forhold til media. Kravene til oppfølging av entreprenører gjelder også for oppfølging av konsulenter og andre typer leverandører.

Operatøren skal også holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen i aktiviteter, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.

Også her er det en grense for hvor mye operatør kan overlate til leverandør å ivareta. For en del forhold på strategisk nivå vil myndighetene ha behov for dialog og mulighet for direkte og rask avklaring på ansvarlig nivå hos operatør.

Hvilke arbeidsoppgaver operatør kan overlate til leverandør, vil altså kunne variere. Et grunnleggende krav er likevel at operatør må organisere seg på en måte som ikke reduserer evnen til å oppfylle sitt ansvar etter regelverket.


”Påse”-plikt
Operatøren har et særlig ansvar for at virksomheten samlet foregår på en forsvarlig måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldene regler.

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg etterlever krav som er gitt i HMS-regelverket.

Denne ”påse”-plikten kommer i tillegg til den enkelte aktørs plikt til å etterleve regelverket og er en generell og overordnet oppfølgingsplikt.

Det skal fremgå av operatørens styringssystem hvordan påseplikten ivaretas.


KRAV TIL RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver skal legge forholdene til rette for operatørens arbeid med virksomheten i tillatelsen og påse at operatøren oppfyller sine plikter.

Også rettighetshaver må derfor kunne dokumentere tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne ta stilling til operatørens styring av HMS-området.

I påseplikten ligger det at rettighetshaver skal følge opp operatøren på en systematisk måte. Det skal fremgå av styringssystemet hvordan påseplikten ivaretas.

Rettighetshavers påseplikt innbefatter å:

 • påse at operatør har et fungerende styringssystem
   
 • påse at operatør har en organisasjon som er tilstrekkelig kvalifisert og har tilstrekkelig kapasitet
   
 • påse at operatør ivaretar problemområder og andre forhold myndighetene har fokus på
   
 • påse at sentrale søknader sendes til myndighetene


Rettighetshaver har videre:

 • aksjonsplikt, dersom rettighetshaver oppdager at forhold ikke er i overensstemmelse med regelverket
   
 • selvstendig plikt til å sikre seg tilstrekkelig informasjon

Rettighetshaver skal ha en risikobasert tilnærming ved oppfyllingen av påseplikten. Dette innebærer at rettighetshaver etter forholdene i konkrete tilfeller kan ha plikt til å gjennomføre revisjoner mot operatøren.