Gå til hovedinnhold

Informasjon om ny rammeforskrift for petroleumsvirksomheten

Ny forskrift om helse miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) ble fastsatt i statsråd 12.2.2010, og skal tre i kraft 1.1.2011. Formålet er å få en mer helhetlig regulering av hele petroleumsvirksomheten, og forskriften vil gjelde til havs og for nærmere bestemte landanlegg.


Arbeidsdepartementet, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap arbeidet med forskriften, og den skal håndheves av tilsynsmyndighetene i felleskap både for hav- og landdelen. Den nye forskriften bygger på dagens rammeforskrift, men er tilpasset at den skal gjelde både til havs og på landanlegg.

Den nye rammeforskriften har vært underlagt to offentlige høringer, og i forhold til dagens rammeforskrift er den endret både strukturelt og noe materielt. Strukturendringene er først og fremst begrunnet i at det for en del krav er nødvendig å skille mellom virksomhet til havs og på landanlegg.

AD har i brev bedt Ptil om i samarbeid med Helsedirektoratet/Helsetilsynet, Mattilsynet og Klima- og forurensingsdirektoratet å fastsette de utfyllende forskriftene: styrings- og opplysningspliktforskriften, aktivitetsforskriften, innretningsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift. Dette arbeidet er nå igangsatt, med sikte på fastsettelse så snart som mulig.

Ny rammeforskrift (for 2010-02-12 nr.158) ble kunngjort 16.2.2010, og kan nå finnes på Lovdata.no, foreløpig under registeret Norsk Lovtidend, sammen med statsrådsforedraget. Se lenke i høyre spalte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet: