Gå til hovedinnhold

Samhandling knyttet til lete- og boreoperasjoner i nordområdene

En overordnet utredning og evaluering av sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler og ulemper ved samkjøring av boreoperasjoner i et begrenset område i Barentshavet.


Rapporten er en mulighetsstudie som gir Petroleumstilsynet et underlag for å utrede effekten av å samkjøre boreoperasjoner i det åpnede området i Barentshavet.

Arbeidet er avgrenset til en vurdering av

  • delte logistikkløsninger
  • IKT infrastrukturløsninger
  • beredskapsressurser
  • oljevernressurser
  • evne til raskt å sette i gang med avlastningsboring dersom dette er påkrevd.

Både sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler og ulemper er vurdert. 

Vurderingene tar utgangspunkt i alternative samhandlingsmodeller for leteboring i det åpnede området i Barentshavet:

  • Én rigg-streng (selskaper samarbeider om å bruke en felles rigg)
  • Parallell/overlappende boring med ytterligere samordning (hvert selskap bruker egen rigg)

Konklusjoner
Studien viser at samarbeid i en rigg-streng vil kunne gi en overordnet sikkerhetsmessig gevinst og betydelig kostnadsreduksjon knyttet til selve boreoperasjonen og riggleie. Sikkerheten vil kunne bedres på grunn av gjentatte operasjoner, bedret erfaringsoverføring fra brønn til brønn, at mannskapet får mer erfaring med å arbeide under de klimatiske forholdene, samt standardisering av utstyr og servicekontrakter. De økonomiske fordelene vil spesielt kunne oppnås gjennom standardisering av utstyr og servicekontrakter.

Delte logistikkløsninger vil kunne gi ytterligere kostnadsreduksjoner i forhold til dagens praksis samtidig som sikkerheten ivaretas. Dette vil kunne oppnås primært ved økt kapasitetsutnyttelse av helikopter og fartøy ved parallell/overlappende boring. Ved boring i rigg-streng er det et potensial for besparelser gjennom lengre avtaler og mindre mobiliserings-/demobiliseringskostnader.

Felles innkjøp (volumlisenser) og driftsavtale (support og oppgradering) av IKT løsninger vil kunne gi lavere kostnader, men flere av de aktuelle selskapene som opererer på norsk sokkel er så store at de allerede har de mest gunstige avtalene for lisens og support. Ved å dele på investeringskostnader til forbedrede IKT løsninger vil ytterligere investering i IKT infrastruktur kunne være gunstig ut fra et nytte-kostnadsforhold.

Samarbeid om beredskapsfartøy vil kunne gi betydelige kostnadsreduksjoner. Besparelsene vil primært være knyttet til behov for færre antall fartøy ved parallell/overlappende boring eller lengre kontraktsperioder og lavere dagrater ved mobiliserings/demobilisering av ressursene ved boring i riggstreng. Potensielle sikkerhetsmessige ulemper vil være at samarbeid reduserer den totale mengden tilgjengelige beredskapsfartøy i området. Her vil det være avgjørende hvor langt fra hverandre riggene ligger. 

Studien er gjennomført under ledelse av SINTEF i samarbeid med DNV GL og ExproSoft.