Gå til hovedinnhold

Vernetjenesten: Svekket, men viktig rolle

Det formelle er på plass, men arbeidstakernes representanter blir presset på tid, kompetanse og innflytelse.


En ny rapport om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning fra IRIS og Fafo bekrefter det Petroleumstilsynet har sett gjennom tilsyn de siste årene. Formelle forhold som verneombud og arbeidsmiljøutvalg er på plass, men i praksis møter arbeidstakernes representanter flere utfordringer i tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning.

Rapporten identifiserer følgende hovedtrekk:

  • Arbeidstakernes representanter involveres for sent i HMS-saker
  • Det blir ikke satt av nok tid til vernearbeid
  • Manglende opplæring/kompetanse hos verneombud og AMU-medlemmer
  • Arbeidstakermedvirkningen er svakere jo lengre ut i kontraktskjedene man kommer
  • HMS-avdelinger som overtar deler av vernetjenestens rolle

Både etablerte rutiner, arenaer og relasjoner for partssamarbeid er under press, og dette forsterkes gjennom endringsprosesser i næringen. Dette kommer fram i rapporten basert på forskningsprosjektet Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser gjennomført av IRIS og Fafo for Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.