Gå til hovedinnhold

To nye forskningsrapporter om gassdetektorer og tennkildekontroll

Ptil har nylig fått utarbeidet to nye forskningsrapporter om pålitelighet av optiske gassdetektorer under "ekstreme forhold" og kontroll av ikke-elektriske tennkilder.


Optiske gassdetektorer under "ekstreme forhold"
Studien av gassdetektorer er utarbeidet ved at man har stilt spørsmål ved funksjonaliteten til optiske gassdetektorer ved flere alvorlige hendelser. Det har vært usikkerhet rundt hvorvidt optiske gassdetektorer fungerer under "ekstreme forhold" som snø, fuktighet, vann, vanndamp, steam, osv.

Rapporten systematiserer kunnskap om optiske detektorer og alternative detektortyper og forståelse for hvordan detektorene oppfører seg under slike forhold, og er basert på aktuelle hendelser, informasjon fra leverandører og erfaring fra næringen.

Kontroll av ikke-elektriske tennkilder
Mangelfull tennkildekontroll har vært en medvirkende årsak til flere alvorlige hendelser i internasjonal petroleumsvirksomhet. I 2015 ble tennkildekontroll fremhevet i petroleumsregelverket, både i Innretningsforskriften for offshore installasjoner og Teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg. Denne rapporten oppsummerer et kunnskapsinnhentingsprosjekt som SINTEF har utført på oppdrag fra Ptil innenfor temaet kontroll av ikke‐elektriske tennkilder. Rapporten belyser praksis og erfaringer i næringen knyttet til dette temaet, og peker på enkelte mulige forbedringsområder. Arbeidet er basert på dokumentstudier og arbeidsmøter med utvalgte operatører av landanlegg og innretninger offshore.

Rapporten gir grunnlag for kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av operatører, anlegg og innretninger. Dette kan bidra til økt grad av samarbeid og åpenhet mellom aktørene og til å redusere usikkerhet rundt temaet ikke-elektriske tennkilder. Spesielt er målet å oppnå en felles forståelse av beste praksis på området, samt avdekke kunnskapshull og spesielle utfordringer.