Gå til hovedinnhold

Rapport: Vedlikehold av barrierer på undervannsanlegg

I april og mai 2018 utførte vi en møteserie hos utvalgte aktører for å innhente kunnskap om vedlikehold av barrierer på undervannsanlegg i norsk petroleumsvirksomhet. Selskapene vi fulgte opp var Aker BP, Equinor, Shell, Subsea 7, Technip FMC, Oceaneering og Deep Ocean.


Undervannsteknologi har en betydelig plass i dagens petroleumsvirksomhet, og det forventes økt bruk av denne teknologien i fremtidige utbygginger. Erfaringer og RNNP-resultater de siste årene har vist at ulykkesforebygging i petroleumsvirksomhet på havbunnen er et område som fortjener større oppmerksomhet. Selskapene skal jobbe med kontinuerlig forbedring av sikkerheten og sørge for tiltak som forebygger og forhindrer ulykker under vann. De må også ha på plass nødvendige barrierer for å kunne oppdage, begrense og stanse uønskede hendelser og ulykker.

Målet med møteserien var å få klarhet i om vedlikeholdspraksisen for undervannsanlegg er forsvarlig. Det innebærer blant annet at praksisen gir operatørene nødvendig oversikt over tilstand og tilstandsutvikling over tid, og bidrar til at informasjon blir brukt for å forhindre ulykker og drive kontinuerlig forbedring.

Vi rettet særlig oppmerksomheten mot vedlikehold av barrierer på undervannsanlegg og hentet inn kunnskap om og erfaringer med dette.

Vi la spesiell vekt på prosesser for:

 • Identifisering av barrierefunksjoner, inkludert kontrollsystem
 • Tilstandsovervåking, inkludert funksjonstesting av barrierefunksjoner
 • Klassifisering av utstyr og prioritering av identifisert svikt i barrierefunksjoner

Forsvarlig vedlikeholdspraksis avhenger også av styring på tvers av grensesnittet mellom operatører og entreprenører. Av den grunn har vi gjennomført møter både med operatører og entreprenører - sistnevnte innenfor utstyrsleveranser og/eller utførende vedlikehold.

Tema for møtene

Vi ba operatørene gi en presentasjon som dekket følgende tema:

 • Hvilke barrierer som er kritiske for å identifisere raskest mulig tilstander og feil som kan føre til akutt forurensning
 • Hvilke strategier og prinsipper som legges til grunn for vedlikehold, testing og overvåking av disse barrierene
 • Konsekvensklassifisering av system og utstyr som utgjør undervannsanlegget
 • Hvilke krav til ytelse som er satt til tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementer
 • Aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand, som sikrer at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, blir identifisert og korrigert

Entreprenørene ble bedt om å dekke følgende tema:

 • Hva vedlikeholdskontrakten omfatter
 • Regelverket som legges til grunn og hvorfor
 • Styringssystem og brodokumenter
 • Kravene til teknisk, organisatorisk og operasjonell kompetanse
 • Styringen av vedlikeholdet
 • Overvåking av barrierenes ytelse og teknisk tilstand for å sikre at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, blir identifisert og korrigert
 • Evaluering av vedlikeholdseffektivitet
 • Tekniske, operasjonelle og organisatoriske utfordringer
 • Operatørens oppfølging av vedlikeholdsaktivitetene
 • Egen oppfølging av kontrakten

Resultatene er oppsummert i vedlagt rapport.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77