Gå til hovedinnhold

Rapport: Oppfølging av rammebetingelser

I april 2018 utførte vi en møteserie hos utvalgte aktører for å følge opp rammebetingelser, da spesielt innen vedlikehold, ISO og modifikasjonsarbeid. Selskapene vi fulgte opp var Point Resources og deres leverandører Aker Solutions og Norisol.


Vi har de senere årene gjennomført flere aktiviteter der utforming av rammebetingelser i kontrakter har vært tema. Med «rammebetingelser» menes i denne sammenheng forhold som påvirker de praktiske muligheter en organisasjon, organisasjonsenhet, gruppe eller individ har til å holde storulykkes- og arbeidsmiljørisiko under kontroll. Vi har sett at rammebetingelser knyttet til kontrakter og kontraktsoppfølging har spesielt stor betydning.

Ansvarsfordeling, bemanning/ressurser og KPI-er er eksempler på viktige forhold som fastsettes i kontrakter, og som kan ha HMS-konsekvenser.

Målet med møteserien var å innhente kunnskap og erfaring vedrørende mulige HMS-konsekvenser av rammebetingelser. Kontrakter og kontraktsoppfølging utgjør en vesentlig del av rammebetingelsene og ble derfor særlig vektlagt.

Tema som ble tatt opp i møtene var blant annet:

 • Gjennomgang av kontraktsstrategi
 • Kunnskapsgrunnlaget for anbudsfastsettelsen for entreprenørene (f.eks. kunnskap om innretningens tekniske tilstand eller andre forhold som vil ha betydning for anbudet)
 • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i anbudsprosessen og i drift
 • Gjennomgang av elementer/krav i kontraktene og i kontraktsoppfølgingen som kan ha direkte eller indirekte betydning for HMS-nivå. Gi en vurdering av disse HMS-konsekvensene. Gjennomgangen skal dekke, men ikke begrenses til, følgende tema:
  • Ansvars- og oppgavefordeling mellom Point, V&M- og ISO entreprenør (for f.eks. planlegging og risikovurdering, opplæring, kartlegging og gjennomføring av risikoreduserende tiltak). Hvordan sikres det at V&M- og ISO entreprenørene har ressurser og kompetanse til å ivareta dette ansvaret?
  • Stilles det krav til effektivisering? Hva går disse eventuelt ut på?
  • Kostnadsfordeling for gjennomføring av risikoreduserende tiltak – gi eksempler
  • KPI-er/incentiver som gjelder for kontrakten, vekting av disse og eventuell kobling til bonus
  • Kompensasjonsformat (enhetspris eller timepris)
  • Kontraktenes krav til bemanningsnivå. Gjennomgang av relevant beslutningsgrunnlag, herunder bemanningsanalyser. Hvordan sikres det at bemanningen tilpasses dersom det skjer endringer i drift?
 • I hvilken grad åpnes det opp for endringer av kontraktskrav i kontraktsperioden?
 • Vernetjenesten sin vurdering av kontraktene
   

Resultatene er oppsummert i vedlagt rapport.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77