Gå til hovedinnhold

Rapport: Oppfølging av entreprenører som leverer trykkbalanserte boretjenester

I april/mai 2018 utførte vi en møteserie med entreprenørene: Weatherford, Schlumberger, Enhanced Drilling og Halliburton, som leverer trykkbalanserte boretjenester på norsk sokkel.


Vi har de siste årene sett en økning i bruken av trykkbalansert boring (Managed Pressure Drilling – MPD). Bakgrunnen for oppfølgingen er at vi har sett, over de siste årene, flere til dels alvorlige hendelser i forbindelse med bruken av dette utstyret under boreoperasjoner på norsk sokkel.

Målet med møteserien er å innhente kunnskap og erfaringer vedrørende bruken av trykkbalanserte operasjoner.

Tema som ble tatt opp i møtene var blant annet:

Presentasjon av entreprenørens MPD-system(er)/ metoder:

 • Prosessflytdiagram over MPD-systemet
 • Barrierekonvolutt under operasjon
 • Innebygget redundans i MPD-systemet
 • Trykklasse/ sertifisering/ robusthet av system og sentrale komponenter, så som RCD,
 • isolasjonsventiler, dumpe-ventiler og strømningsmålere (flowmetere)
 • Hvilke sentrale standarder MPD-systemene er designet etter
 • Erfaringer fra bruk i Norge og internasjonalt
 • Erfaring fra eventuelle tester eller pilotbrønner
 • Dokumentasjon i forbindelse med erfaring og systemer, slik som IADC, SPE artikler o.l.
 • Eksempler på opplæringsbehov hos operatørselskaper, boremannskaper og andre
 • leverandører ved første gangs bruk av deres MPD-system(er)
 • Krav til brønnkontrollkompetanse, trening og øvelser for MPD-personellet
 • Planer for utvikling av ny teknologi

Resultatene er oppsummert i vedlagt rapport.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77