Gå til hovedinnhold

Permanent plugging og forlating av brønner; HMS-utfordringer relatert til giftige gasser i gamle brønnvæsker

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet har kartlagt helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer knyttet til forekomst av hydrogensulfid og karbonmonoksid ved tilbakeplugging av gamle olje- og gassbrønner på norsk kontinentalsokkel.


Risikonivået synes å ha blitt redusert de siste årene, sannsynligvis pågrunn av bedre rutiner hos operatørene.

Prosjektgruppa anbefaler at etatene prioriterer faglig oppdatering med hensyn til nye metoder og teknikker for tilbakeplugging samt gjennomgang av deler av kravstillingen, for å sikre at hensynet til HMS ivaretas best mulig ved framtidige operasjoner.