Gå til hovedinnhold

Økning i muskel- og skjelettplager

En studie av risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager i RNNP spørreskjemaundersøkelsen viser at omfanget har økt i perioden 2011 til 2015.


Annethvert år gjennomføres en spørreskjemakartlegging blant arbeidstakere på sokkelen og på landanleggene som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Høsten 2016 gjennomførte IRIS en studie for å se på risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager for hav og land.

Analysene ble gjennomført basert på RNNP-undersøkelsen for 2011, 2013 og 2015. 

Funn fra studien viser en økning i jobbrelaterte nakkeplager offshore fra 16,9 prosent i 2011 til 20,5 prosent i 2015. På landanlegg er jobbrelaterte nakkeplager mer enn doblet i samme periode, fra 10,6 prosent i 2011 til 22,5 prosent i 2015.

Noen yrkesgrupper går igjen
Muskel- og skjelettplagene er ikke jevnt fordelt på de ulike arbeidsområdene. Noen arbeidsområder er mer utsatt enn andre. Hvilke som er mest rammet, avhenger av type plage og avhenger av om man jobber på land eller offshore.

Når det gjelder nakkeplager, er forpleining og vedlikehold de mest utsatte gruppene offshore, og administrasjon/stab mest utsatt på landanleggene.

Ryggplager offshore ser i størst grad ut til å ramme brønnservice, vedlikehold og kran/dekk. Hofte- og kneplager offshore ser i størst grad ut til å ramme arbeidsområdene vedlikehold og kran/dekk.

Tilrettelegging betyr mye
Det å utføre gjentatte og ensidige bevegelser er den risikofaktoren som best forklarer variasjoner i nakke- og ryggplager. For ryggplager er i tillegg det å jobbe med vridd/bøyd overkropp en stabil risikomarkør.

En godt tilrettelagt arbeidsplass er for arbeidsoppgavene som skal utføres, synes å redusere forekomsten for alle typer muskel- og skjelettplager. Også andre faktorer kan synes å spille en rolle:

En faktor som synes å øke forekomsten, er å ikke føle seg tilstrekkelig uthvilt på jobb.

Nedbemanning og omorganisering øker forekomsten
Ansatte som har opplevd høy grad av omorganisering rapporterer generelt større grad av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, både på landanleggene og offshore.