Gå til hovedinnhold

Innleide arbeidstakere – ressurs eller utfordring?

Ny rapport om hvordan innleide og utleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien følges opp på HMS-området er lagt fram.


 

Omfanget av innleie i verfts- og petroleumsindustrien er omfattende, og bruk av innleie har blitt en permanent del av industrien.

De siste årene har Ptil, sammen med Arbeidstilsynet, jobbet med å få bedre oversikt over omfang og bruk av innleide i verftsindustrien og petroleumsnæringen, og hvordan disse arbeidstakerne følges opp på HMS-området.

En viktig del av prosjektet har vært å vurdere om risikoforhold og styringen av arbeidsmiljø og personskaderisiko er annerledes for fast ansatte enn for innleid personell.

Rapporten "Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien" peker blant annet på utfordringer som svakere systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet for innleide enn for fast ansatte. Manglende arbeidsmiljøkartlegginger, mindre bruk av bedriftshelsetjeneste og dårligere oppfølging av syke er eksempler på dette.

Rapporten viser også at særlig utenlandske innleide har høyere risiko for skade og at det er mangelfull kunnskap om senskader blant innleide.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, Forskningsstiftelsen FAFO og Safetec.

Hva sier regelverket om innleie?
I et innleieforhold vil ansvaret for oppfølging av HMS for arbeidstakeren være delt.

Innleiebedriften har etter arbeidsmiljøloven § 2-2 plikt til å sørge for at den innleide har et forsvarlig arbeidsmiljø, og den innleide skal være omfattet av arbeidsmiljøkartlegging, målinger og andre forhold knyttet til arbeidsplassen og som følger av arbeidsmiljølovens § 3-1 til 3-3. 

Innleiebedriften skal underrette utleiebedriften om arbeidsmiljørisiko da det er utleiebedriften som har det overordnede ansvar som arbeidsgiver. Ansvaret for den individuelle oppfølgning av arbeidstakeren ligger hos utleier og alt etter forholdene vil det også kunne være krav om tilknytning til bedriftshelsetjeneste hos utleier. Hovedansvaret for samordning av HMS-tiltak er imidlertid innleiebedriftens og det bør avtales i hver kontrakt hvem som har ansvar for den individuelle helseoppfølgningen til arbeidstakeren og andre HMS-tiltak.

Den innleide skal omfattes av innleiebedriftens vernetjeneste. Hvis gruppen av innleide er stor og utfører et adskilt arbeid kan det være hensiktsmessig at de også har eget verneombud.