Gå til hovedinnhold

Er det lov å si fra?

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet arrangerte fagdag om varsling 31. mai. Se video med kort oppsummering fra dagen, eller opptak av alle presentasjonene.Hensikten med fagdagen for å få en situasjonsbeskrivelse av tilstanden for varslinger, diskutere begrepet varsling og synligjøre arbeidsgivere, varslere og myndigheters roller og ansvar.

Færre tør å varsle
 - Varsling i Norge er forbundet med stor usikkerhet. Norske arbeidstaker har lav tillit til varslersystemet, derfor varsler kun halvparten av de som har vært vitne til kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varslene har lav effekt og færre tør å varsle – særlig i tider med omorganisering, fortalte Anne Mette Ødegård fra FAFO, som har forsket på ytringsfrihet i norsk arbeidsliv.

Myndighetenes rolle
Både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet presenterte regelverket og hvordan myndighetene jobber med varslingssaker. Et sterkt samarbeid, åpenhet og tillit mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er det viktigste for å få færrest mulig varslingssaker, derfor er det viktig å få til et godt partssamarbeid.

Begrensninger knyttet til hvilke områder myndighetenes har hjemmel til å følge opp ble særlig diskutert. Tilsynsmyndighetene understreket at de kun har anledning til å følge opp de konkrete forholdene som blir varslet, ikke oppfølgingen av varsleren som person. Tilsynsmyndighetene kan heller ikke involvere seg i konkrete tvister av privatrettslig karakter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker; disse sakene må avgjøres i retten.

– Det er lett å forstå belastningen med å varsle, og at dette er vanskelig. Jeg ser at det er et gap mellom hva vi har mulighet til å gjøre, og forventningene varslere har, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Vi kan ikke gå utover vår rolle og våre hjemler, og gå inn i konfliktsaker og dømme hva som er riktig og galt. Men jeg skjønner frustrasjonen, understreket hun.

Svakt varslervern
- Hvem skal ta vare på varsleren når arbeidsgiver ikke klarer det? spurte Per Terje Engedal, tidligere HMS-rådgiver i Vest Politidistrikt. Han varslet om ukultur og systemsvikt i Bergens-politiet, og var invitert til fagdagen for å fortelle om sine erfaringer.

Engedal understreket at før et skikkelig varslervern er på plass, vil det være vanskelig å få flere varslersaker.

- Dette er noe som har stor betydning for samfunnet og som først og fremst politikerne må ta tak i. De må forstå alvoret av å ikke få de varslene som de burde fått, sa Engedal.

Roy Erling Furre, 2. nestleder i Safe, deler bekymringen.

- Hvis vi går glipp av en varsling som kunne ha forhindret en hendelse som ødelegger hele industrien, da har vi en felles interesse i å gjøre noe med det. Jeg kommer til å følge prosessen med de nye lovendringene tett og vil bidra med innspill til deres arbeid, lovet Furre.