Gå til hovedinnhold

Brann- og eksplosjonsrisiko i innelukkede områder

Hva betyr innelukkede områder på innretninger for risikoen ved brann og eksplosjon?


Vinterisering innebærer å klargjøre innretninger med utstyr og arbeidsplasser slik at de kan operere som normalt også i områder med strengt vinterklima.

Innelukking av moduler og områder er en problemstilling som er særlig aktuell med tanke på utvikling og etablering av petroleumsvirksomhet i nordområdene. I disse områdene brukes ofte vinterisering både for å beskytte utstyr og for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet.

Petroleumstilsynet (Ptil) har sett et behov for å få en bedre forståelse for hvordan graden av innelukking og utstyrstetthet i et område påvirker risikoen med tanke på brann og eksplosjon. Ptil ønsker å få etablert en robust kunnskapsplattform som kan benyttes i videre tilsynsarbeid og til å utfordre næringen på konkrete problemområder.

Med dette som bakgrunn har Ramboll gjennomført et prosjekt for å innhente, sammenstille og drøfte tilgjengelig informasjon om temaet, samt å se på tiltak som kan redusere risikoen ved innelukking. Temaet som inngår i rapporten "Gasslekkasjer, brannbelastning og eksplosjonstrykk i innelukkede moduler" er viktig for næringen, og Ptil vil bruke resultatene i tilsynsarbeidet.

Sentrale spørsmål

Resultater
Analyser viser at innelukking i vesentlig grad kan øke eksplosjonsrisikoen. Dette skyldes i hovedsak redusert ventilasjon, som gjør at små lekkasjer som ellers ville blitt ventilert bort, kan gi brennbare skyer. Risikoen øker fordi små lekkasjer opptrer oftere enn større lekkasjer, og sannsynligheten for en eksplosjon vil derfor øke.

Når det gjelder brann i en innelukket modul med begrenset ventilasjon, vil den i stor grad kjennetegnes som en ventilasjonskontrollert brann. En slik brann vil utvikle seg forskjellig fra en brann i et åpent område som begrenses av tilførselen på brensel, og som derfor beskrives som en brenselskontrollert brann.

Noen av tiltakene som beskrives i rapporten som kan bidra til å redusere eksplosjonsrisiko og brannlaster i innelukkede områder er: