Gå til hovedinnhold

Ingen rapporterte personskader ved metningsdykking i 2009

Det var ingen rapporterte uønskede hendelser i form av personskader eller tilløp til faresituasjoner ved metningsdykking i 2009. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkedatabasen DSYS.


Petroleumstilsynet (Ptil) har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten.

Innenfor bemannede undervannsoperasjoner er databasen DSYS etablert. Årets rapport inneholder statistikk og analyser basert på data fra perioden 1985-2009.

Mindre metningsdykking:
I 2009 var aktivitetsnivået for metningsdykking* 42.931 manntimer. Dette er ca 20 prosent reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med året før.

Som for 2008 var det ingen rapporteringspliktige personskader eller tilløp til faresituasjoner ved metningsdykking i 2009.

Det er forventet et gjennomsnittlig aktivitetsnivå (68.000 manntimer i metning) i 2010.

Førstehjelpskade
I 2009 var aktivitetsnivået for overflateorientert dykking på 379 timer i vann, som er en økning sammenlignet med det rapporterte aktivitetsnivået for 2008.

Det var rapportert én førstehjelpskade, men ingen tilløp til faresituasjoner ved denne type dykking i 2009.

Aktivitetsnivået for denne type dykking i 2010 forventes å være på omtrent samme nivå som for 2009.

Troverdig statistikk
Rapportering til DSYS skjer gjennom meldinger på NAV skjema med vedlegg, og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene (NORSOK U-100).

Statistikken viser at det er få alvorlige hendelser som dødsfall og trykkfallsyke i perioden 1985 til 2009. Siste dødsfall tilknyttet metningsdykking var i 1987.

Det er Ptils inntrykk at rapportene gir et reelt bilde av antallet personskader ved denne typen dykking de senere årene.

* Definisjoner: 

  •  Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).
  • Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.