Gå til hovedinnhold

Rammeforskriften

Forskrift om endring av forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

 

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 2006 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første, andre, tredje og fjerde ledd og § 16 a, lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 2 siste ledd, § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) § 1-2 andre ledd, lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 40, § 42 og § 52 bokstav b, lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2 og lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 (produktkontrolloven). Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 

I

 

§ 2 Virkeområde med mer

            Nr. 1 bokstav d første punktum skal lyde:

d)lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. for petroleumsvirksomhet til havs som nevnt i arbeidsmiljøloven § 1-3 med de presiseringene, unntakene og særreglene som følger av denne forskriften og vedlegg til denne forskriften.

 

§ 4 Definisjoner

            Bokstav a skal lyde:

a)      Arbeidsperiode:

Det tidsrommet som en arbeidstaker er i arbeid for en arbeidsgiver i løpet av 24 timer.

 

§ 5 Ansvar etter denne forskriften

            Siste ledd skal lyde:

            Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.

 

§ 17 Generelle krav til materiale og opplysninger

               Tredje ledd første punktum skal lyde:

Petroleumstilsynet utsteder samsvarsuttalelse for følgende flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister: boreinnretninger, boliginnretninger, innretninger for produksjon, lagring og avskipning, innretninger for boring, produksjon lagring og avskipning samt brønnintervensjonsinnretninger.

 

Tredje ledd, nytt andre punktum skal lyde:

Samsvarsuttalelsen utstedes etter søknad fra eier, reder og/eller den som skal stå for driften av en slik innretning.

 

Tredje ledd andre punktum blir tredje ledd tredje punktum.

 

Tredje ledd tredje punktum blir tredje ledd fjerde punktum og skal lyde:

Samsvarsuttalelsen skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbare innretninger, jf. § 21 om søknad om samtykke.

 

 

§ 43 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass, generelt

            Første punktum skal lyde:

De enkelte arbeidsgiverne som samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal samarbeide om å etterleve bestemmelsene som er gitt i og i medhold av denne forskriften, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd.

 

§ 44 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass, hovedbedrift

            Første punktum skal lyde:

            Operatøren er hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd.

 

§ 47 Den alminnelige arbeidstiden

            Første ledd skal lyde:

Arbeidsmiljøloven § 10-4 første, andre, tredje, femte og sjette ledd, § 10-5, § 10-10, § 10-11 første til og med sjette ledd og åttende ledd gjelder ikke på denne forskriftens område. Arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd gjelder bare for arbeidstakere som har vaktplikt etter avtale, instruks og liknende.

 

Andre ledd skal lyde:

Denne paragrafen gjelder ikke for arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling som nevnt i arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd.

 

Fjerde ledd, første punktum skal lyde:

Fagforeninger som har innstillingsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd første punktum kan inngå tariffavtale om ordning av den alminnelige arbeidstiden uten hensyn til de grensene for arbeidstidens lengde som nevnt i tredje ledd.

 

§ 50 Hvilepauser

            Andre ledd skal lyde:

Arbeidsmiljøloven § 10-8 og § 10-9 første ledd, første og andre punktum gjelder ikke på denne forskriftens virkeområde.

 

§ 51 Overtid

            Første ledd skal lyde:

Arbeidsmiljøloven § 10-6, fjerde til og med niende ledd gjelder ikke på denne forskriftens område.

 

Andre ledd andre punktum skal lyde:

Overtiden skal ikke overstige 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

 

Nytt tredje ledd skal lyde:

Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om overtid på opptil 300 timer innenfor en periode på 52 uker for den enkelte arbeidstakeren.

 

Tidligere tredje ledd blir fjerde ledd og skal lyde:

Denne paragrafen gjelder ikke for arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling som nevnt i arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd.

 

§ 52 Oppholdsperioder

            Andre ledd skal lyde:

I særlige tilfeller som nevnt i arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd, kan arbeidsgiveren utvide oppholdsperioden med opp til sju døgn for en enkelt periode, etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

 

§ 53 Arbeidsfrie perioder og fritid

Første ledd andre punktum skal lyde:

Arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling som nevnt i arbeidsmiljølovens § 10-12 første og andre ledd, er unntatt fra dette kravet.

 

§ 54 Minstealder

            Andre punktum skal lyde:

Arbeidsmiljøloven § 11-1 til og med § 11-5 gjelder ikke på denne forskriftens virkeområde.

 

§ 63 Ikrafttredelse, oppheving av forskrifter

               Bestemmelsens overskrift skal lyde:

               § 63 Ikrafttredelse, oppheving av forskrifter og overgangsordninger

 

Ny nr. 6 skal lyde:

For andre flyttbare innretninger enn boreinnretninger, utsettes ikrafttredelse av kravet om samsvarsuttalelse i § 17 tredje ledd, fjerde punktum til 1.1.2007. Alle innretninger som skal brukes etter 1.1.2008 under et eksisterende samtykke eller under et samtykke gitt før 1.1.2007, må ha samsvarsuttalelse innen 1.1.2008.   

 

Endring av departementets navn

Der hvor departementets navn forekommer i §§ 2, 19, 20, 22, 34, 35, 39, 41, 42, 47, 56, 56B, 57, 58, 59, 60, 61 og Vedleggets pkt. 1, endres dette til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 

Endringer i forskriftens vedlegg

 

Vedleggets punkt 2 skal lyde:

For petroleumsvirksomhet som nevnt i dette vedlegget punkt 1 bokstav a og b, gjelder arbeidsmiljøloven §§ 14-2, 14-4, 14-9, 14-10, 14-11, 14-16, 14-17, 14-18, 14-19, 14-20, kapittel 15 med unntak av § 15-11, og kapittel 17 for ansettelsesforhold hos arbeidsgivere for norske statsborgere og for andre lands statsborgere som etter avtale skal likestilles med norske statsborgere. Det samme gjelder for rettigheter som er gitt den norske overdrageren eller den nye norske innehaveren i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Bestemmeslene i §§ 14-2 14-4, 14-9, 14-10, 14-11, 14-16, 14 -17, 14 -18, 14 -19, 14-20, kapittel 15 med unntak av § 15-11, kapittel 16 og kapittel 17 gjelder likevel ikke dersom tilsettingsforholdet er uttrykkelig begrenset til bare å gjelde innretninger i petroleumsvirksomhet utenfor den norske delen av kontinentalsokkelen.

 

Vedleggets punkt 3 andre ledd skal lyde:

For petroleumsvirksomhet etter dette vedlegget punkt 1 bokstav a, gjelder sjømannsloven § 47 likevel bare for de som etter dette vedlegget punkt 2 er omfattet av arbeidsmiljøloven §§ 14-2, 14-4, 14-9, 14-10, 14-11, 14-16, 14 -17, 14-18, 14-19, 14-20, kapittel 15 med unntak av § 15-11 og kapittel 17.       

 

II

 

Ikrafttredelse.

 

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2006.