Gå til hovedinnhold

Rammeforskriften

Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

 

Fastsatt ved Kronprinsreg. res 1. april 2005 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 16 a, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 2 siste ledd, § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient­rettig­heter § 1-2 andre ledd, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 40, 42 og 52 bokstav b, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8.

 

I

I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleums­virksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 3 Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten

 

               Første ledd første setning skal lyde:

         For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk slik det lyder etter endringene i 2003, med utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, legges til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven, med følgende presiseringer og begrensninger:

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1. april 2005.